Elektrondatas hemsida

 

 
ELEKTRONDATA - i branschen sedan 1972, och fortfarande där. Grundrutiner som ingår i alla system

Dokumentation adMix Försäljningasstatistik


Generellt
Saldon
Periodrullning
Grupperingar
Utleveranshistorik
Rapporter
Rapportgeneratorer
Externt
Orderingångsstatistik
Säljarredovisning
Kundbudgetering
Marknadsanalys

.

Bilden

Generellt

adMix försäljningsstatistik avser fakturerad försäljning, där annat inte nämns, som vid till exepmel orderingångsstatistik. För korthets skull kallas modulen här endast Statistiken.

Statistiken uppdateras i det ögonblick som själva faktureringen körs, och orderingången uppdateras vid orderregistreringen. Statistikdata ligger dels i olika register, som kunder, artiklar, och säljare, men även i ett egna register, som utleveranshistorik eller kund/budget-registret.

Modulerna Kund/budget, Säljarredovisning, och Marknadsanalys är tillvalsmoduler.

Statistiken visas främst i form av olika rapporter, men finns även visad i olika skärmbilder samt i fönstersökningen..

Saldon

Statistiken accumuleras på två sätt i adMix. Dels som saldon i t.ex kund- och artikelregistren, dels som enskilda transaktioner.

För det olika saldona gäller att de normalt är för perioden, samt för året enligt tabell nedan:

PERIODSALDON I adMix
Register Period(Månad) År till dato Förra året Förrförra året
Kunder Ja Ja Ja Ja
Artiklar Ja Ja Ja Ja
Kontrollpost Ja Ja Ja Ja

Dessa saldon finns alltså i Kund och Artikelregistren, men även i den s.k. kontrollposten, där summan av dessa saldon ligger.

Periodrullning

Saldot för Period avser i grunden månad, men man kan välja detta själv. Rullningen av statistiksaldona sköts manuellt, genom programmet Order & Fakturering: Periodrutiner: Periodavslut:
       F|reg}ende rullningsdatum..: 050702
       F|reg}ende rullningstyp....: 1


       Ange typ av rullning (1/2).....:._
        1 - Periodrullning.
        2 - ]rsrullning.


När periodens order och faktureringstransar är registrerade körs att önskad statistik för perioden ut. Sedan körs detta program med rullningstyp 1. Då nollställs alla periodsaldon för innevarande period i systemet.

Vid årsrullning (Rutin 2) nollställs periodsaldot, samt saldot för innevarande år, och dess värde flyttas till föregående år. Förra årets värde flyttas då till förr-förra året.

Om man inte kör detta program kommer endast perioden och innevarande år att uppdateras. Det är alltså viktigt att man kör periodrutinen regelbundet om man vill ha ut korrekt statistik. Observera dock att utleveranshistoriken nedan är transaktionsorienterad, och att varje transaktion bär sitt eget datum, så därifrån kan man också hämta motsvarande data om man skapar rapporter för detta.

Grupperingar

adMix innehåller ett flertal olika koder för gruppering av data. Tabellen nedan visar de som är aktuella för statistiken.
GRUPPERINGAR I adMix
Gruppering Register Kommentar
Kundkategori Kunder Vad för slags kund, Grossist, tillverkare, kommun..
Distrikt Kunder Var finns kunden. Konteringsbar nivå till bokföring.
Kundtyp Kunder Mycket viktig, viktig..
Kundgrupp Kunder Tillhör kedja a, eller koncern b
Säljare Kunder Vem sålde. Konteringsbar nivå till bokföringen. Kan ändras vid order.
Huvudgrupp Artiklar Den stora indelningen av våra produkter. T.ex Handverktyg Konteringsbar nivå till bokföring.
Artikelgrupp Artiklar Underindelning av produkterna, t.ex Hammare

Grupperingarna definieras i Registervård: Klassificering, med nummer och text.

Utleveranshistorik

Utleveranshistoriken skapas i samband med fakturering, och varje varurad blir en rad i registret. I princip alla tillgängliga uppgifter läggs med i raden, så att registret skall kunna användas på många sätt. Detta register bär t.ex sina egna datum så här behöver man ingen periodrullning. De statistiklistor som kommer från utleveransregistret behöver i gengäld att man anger f.o.m. och t.o.m. datum istället.

Rapporter

Det finns ett flertal statistikrapporter i adMix. Man kan se dem i menyn Statistik. Enklaste sättet att bekanta sig med dessa är att skriva ut dem för ett begränsat intervall, och själv se efter vilken eller vilka rapporter som är aktuella.

Rapportgeneratorer

Med rapportgeneratorn för kunder eller artiklar kan man skapa egna statistiklistor baserade på den periodiserade statistiken.

Med rapportgeneratorn för Utleveranshistoriken kan man skapa rapporter från utleveranshistorikregistret.

Säljarregistret och kund/budgetregistret har också sina rapportgeneratorer, med vars hjälp man kan bearbeta just dessa register.

Externt

Med externt avses här olika möjligheter att skapa data i adMix för vidare bearbetning extern i andra program.

Vid sidan av specialbeställda program som producerar speciella filer till olika externa program, är rapportgeneratorn det bästa verktyget om man själv vill skapa en fil till exempelvis Excell eller liknande program. Genom att man kan välja bort rubriker och sidmatning, och välja fältseparator är det enkelt att skapa en fil som t.ex Excell kan läsa in.

Ett annat verktyg är adMix Export program, där platta textfiler också skapas, med valfri fältseparator. I Exportprogrammen är filernas layout och omfång fasta till skillnad från i rapportgeneratorn, där man själv utformar filens fältmässiga innehåll och omfång.

Orderingångsstatistik

Orderingångsstatistiken är ett tillval, och redovisar värdet av de ordrar som tagits under en period. Nedan visas en skärmbild, men materialet kan även redovisas som en rapport i något utökad form. a d M i x - O r d e r  &  f a k t u r e r i n g      2 0 0 5 - 0 7 - 1 5
 la     Fr}gor        Ordering}ng       Framtidsvisionen
Snabbval    Arkiv    Post    Unix    Arbetss{tt      Hj{lp
Huvudgrupp:.___128

    ------- Perioden --------  ------ Ackumulerat ------     Aktuell
    Ordering}ng    Bidrag   Ordering}ng    Bidrag   Orderstock
   1   10000.00   9800.00    445029.89  6820899.24    526555.57
   2                  210.00    198.00     837.16
  10
  50                                4328.90
  128                 54135.00   36535.61    54135.00


Säljarredovisning

Säljarredovisningen är en tillvalsmodul, och bygger på ett eget register, säljarregistret. Man kan använda säljarkoden som en statistikkod utan att ha säljarredovisningen installerad, men då har man ingen möjlighet till budgetering av säljarna, eller bonushantering, vilket med mycket annat ingår i säljarredovisningen.

Sälare knyts normalt till kunden genom att man anger säljarnummer i kundposten, men denna kan överstyras vid registrering av offerter, order eller fakturor.

Nedan visas menyn som den syns i adWin:

bilden nedan, också tagen från klientprogrammet adWin, visas ett exempel på frågeprogrammet för säljare med en del olika värden. I säljarregistret har vi dels en periodisering enligt Kunder och artiklar, med innevarande period till dato, och år till dato, dels en periodisering med 12 stycken fasta perioder. Dessa följer företagets bokföringsår, så att period 1 i bokföringen är period 1 i säljarredovisningen, om man inte begärt kalenderår i Order & Fakturering: Registervård: Företagsuppgifter: Order: sidan 3: "Säljarstatistik uppdateras per kalenderår istället för bokföringsår"

Som framgår ab bilden hanterar säljarredovisningen både budget och bonus (provision).

Budgeten är helt skild från bokföringens, och registeras månadsvis för varje säljare, och i olika rapporter och frågebilder redovisas såväl budget som utfall.

Bonusen styrs av angivna procentsatser i artikelregistret, en för varje utpris (3 st). Bonus beräknas på nettot efter eventuell rabatt.

Nedan visas en bonusavräkning för en säljare: adMix Order & fakturering  Säljarredovisning   Rapporter       Säljare/Kund     2005-07-15 9:01 Sida  1

                                              la    Framtidsvisionen


 Säljare nr: 3 Namn: Sven-Erik Säljare          Period: 200507


 Fakturanr   Kundnr Kundnamn         Leveranspostadress       Netto    Bonus


   60765     300 Begnbågen AB                       7000     350
   60766     608 XXXXXX                          3500     175

 *** T O T A L T ***                               10500     525 Försäljning från årets början                          10500
 Försäljning föregående år till dato                         0
 Försäljning i procent mot föregående år

 Bonus från årets början                              525Kundbudgetering

Kund budget är en tillvalsmodul som innehåller budgeteringsfunktion för kunden ner på på artikelninå.

Marknadsanalys

Marknadsanalysen är ett tillval som vilket redovisar statistiken på ett mycket strukturerat sätt. Genom att man kan välja på 12 olika nivåer av rapportering, vilka alla redovisas på samma sätt, ges stora möjligheter till jämförelser och analyser. Programmet arbetar mot utleveranshistoriken och har därför valfri horisont bakåt i tiden.

Högsta begreppet i marknadsanalysen är Marknad, vilket definieras i Registervård: Klassificering: Marknad.

Nedan visas eexempel på hur man kan gå från en totalredovisning, och stegvis ta fram mer och mer detaljer genom att begära dessa vit beställning av rapporterna. Den första rapporten redovisar försäljningen per marknad totalt, medan den andra visar försäljningen per marknad/huvudgrupp, och den tredje slutligen per marknad/huvudgrupp/säljare.adMix Statistik       Marknadsanalys    Marknad                   2005-07-15 9:21 Sida  1

                                              la    Framtidsvisionen

 Utskriftsintervall        Fr.o.m:  20050101        T.o.m:    Max.


 Marknad                                   Netto Andel  Kostnad  Bidrag  TG Andel

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    0 Restaurang                           666676184 100.0 22369001 644307183 96.6 100.0
    1 Hushåll                               38274      12696   25578 66.8


 SLUTTOTAL                                666714459 100.0 22381697 644332761 96.6 100.0adMix Statistik       Marknadsanalys    Marknad                   2005-07-15 9:24 Sida  1

                                              la    Framtidsvisionen

 Utskriftsintervall        Fr.o.m:  20050101        T.o.m:    Max.


 Marknad               Huvudgrupp               Netto Andel  Kostnad  Bidrag  TG Andel

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    0 Restaurang            1 Huvudgrupp 1           22851      15558   7293 31.9
                     128 Test 128 art..        666653333 100.0 22353443 644299890 96.6 100.0

 Totalt för marknad   0                        666676184 100.0 22369001 644307183 96.6 100.0


    1 Hushåll              1 Huvudgrupp 1           30474      5990   24484 80.3
                     128 Test 128 art..          7800      6706   1093 14.0

 Totalt för marknad   1                          38274      12696   25578 66.8


 SLUTTOTAL                                666714459 100.0 22381697 644332761 96.6 100.0
 adMix Statistik       Marknadsanalys    Marknad                   2005-07-15 9:28 Sida  1

               Marknad/Huvudgrupp/Säljare                  la    Framtidsvisionen

 Utskriftsintervall        Fr.o.m:  20050101        T.o.m:    Max.


 Marknad Huvudgrupp              Säljare            Netto Andel  Kostnad  Bidrag  TG Andel

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    0 Restaurang

        1 Huvudgrupp 1          0               6651       558   6093 91.6
                        2 Kalle Baron         16200      15000   1200  7.4

 Totalt för huvudgrupp   1                         22851      15558   7293 31.9


       128 Test 128 art..         2 Kalle Baron       666653333 100.0 22353443 644299890 96.6 100.0

 Totalt för huvudgrupp  128                       666653333 100.0 22353443 644299890 96.6 100.0


 Totalt för marknad   0                        666676184 100.0 22369001 644307183 96.6 100.0


    1 Hushåll 

        1 Huvudgrupp 1          1 Nisse säljare 2       12309      1610   10699 86.9
                        3 Torbjörn Svenning      10500       400   10100 96.2
                        4 Lasse Svängare        7665      3980   3685 48.1

 Totalt för huvudgrupp   1                         30474      5990   24484 80.3


       128 Test 128 art..         1 Nisse säljare 2       6000       670   5329 88.8
                        4 Lasse Svängare        1800      6035   4235-235.3-

 Totalt för huvudgrupp  128                         7800      6706   1093 14.0


 Totalt för marknad   1                          38274      12696   25578 66.8


 SLUTTOTAL                                666714459 100.0 22381697 644332761 96.6 100.0Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB