Dokumentation adMix Export

adMix Export är en .............

Materialet visas i en skärmbild, innehållande 12 veckor, med en uppsamlingsburk för förfluten tid, samt en för material bortom 12 veckor. I bilden har man även har möjlighet att simulera kassaflöden.

Likviditetsanalysen påverkar inga saldon i systemet.


Uppdatering
Redovisning
Order
Beställningar
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Analys & Simulering

.

Bilden

Uppdatering

Redovisning

I uppdateringsbilden anges det aktuella likvidkontot varifrån den ingående likvida balansen skall hämtas, t.ex konto 1010. Om man har flera likvidkonton kan dessa summeras till ett genom affärsredovisningens registervård: Summeringar.

Uppdateringskörningen hämtar saldot från angivet konto, och använder detta värde som ingående balans i analysen.

Order

Den aktuella kundorderstocken analyseras, och alla ej levererade orders, även restade poster beräknas tidsmässigt utifrån angiven leveranstid, samt den aktuella kundens betalningsvillkor. Ingen hänsyn tas till leveransförseninger som kan förutses på grund av materialbrist eller liknande. Hänsyn tas ej heller till kundernas verkliga betalningstider. För varje funnen order skapas en sökbar post i likviditetsanalysens lokala databas, samt skapas ett saldo per vecka.

Beställningar

Enligt samma princip som för kundorder ovan analyseras alla utestående beställningar. Hänsyn tas ej till vår verkliga betalningstid gentemot leverantören, utan endast till angiven betalningstid i betalningsvillkoret. För varje funnen beställning skapas en sökbar post i likviditetsanalysens lokala databas, samt skapas ett saldo per vecka.

Kundreskontra

Alla utestående poster i kundreskontran analyseras, och salderas per 12 veckor framåt, med hänsyn tagen till förfallodatum. Kundernas eventuella eftersläpnong med betalning tas ej hänsyn till. Sökbara poster skapas i den lokala databasen.

Leverantörsreskontra

Likt ovan gås även posterna från leverantörsreskontan igenom, och salderas, samt läggs ut i den lokala databasen.

Analys & Simulering

När man har kört uppdateringen går man till programmet Analys & simulering.


 a d M i x - L i k v i d i t e t s a n a l y s        1 2 . 0 7 . 2 0 0 5
  6.03   Analys & Simulering              Framtidsvisionen
Snabbval    Arkiv    Post    Unix    Arbetssätt      Hjälp

Bilden uppdaterad: 030410 Vecka 0315
Ingående balanser: 1010  Kassa                    -811174
             Från       Till
  Vecka   I order   kunder  Beställt leverantör >___________    Totalt

 _ Förf. 2204043309  9748006 856471061  3084113 ___________  1353424967
 _  1                         ___________  1353424967
 _  2                         ___________  1353424967
 _  3                         ___________  1353424967
 _  4     3683    450   15085       ___________  1353414015
 _  5                         ___________  1353414015
 _  6                         ___________  1353414015
 _  7                         ___________  1353414015
 _  8    152150    7357   15000       ___________  1353558522
 _  9                         ___________  1353558522
 _ 10                         ___________  1353558522
 _ 11                         ___________  1353558522
 _ 12     7599                  ___________  1353566122
 _ Senare  2671460 126380908    125   280750 ___________  1482337615
  Totalt 2206878202 136136721 856501271  3364863        3202881059

I bilden ovan visas nu för de 12 veckorna, samt perioderna innan idag, samt efter 12 veckor, värdena från de olika modulerna order, kundreskontra, inköp och leverantörsreskontra. Till exempel kan vi vänta oss 3683 kronor om 4 veckor med anledning av saldot i kolumnen för orders. På samma sätt kan vi förvänta oss att betala 15000 kronor med anledning av lagda beställningar om 8 veckor från idag, vilket framgår av kolumnen "Beställt".

I den näst sista kolumnen med endast streck kan simuleringar göras. Här kan man ange en rubrik, samt lägga in egna värden vecka för vecka, och på så sätt simulera ett utfall.

Detaljer om analysens olika värden fås genom att man anger kod för önskad information i bildens vänstra kant.

Koderna är:
o för att se veckans underliggande orders,
k för att se data från kundreskontran,
b för att se beställningarfna, och
l för att se leverantörsreskontrans data.

Se exempel avseende orders nedan:


 a d M i x - L i k v i d i t e t s a n a l y s        1 2 . 0 7 . 2 0 0 5
  6.03   Analys & Simulering              Framtidsvisionen
Snabbval    Arkiv    Post    Unix    Arbetss{tt      Hj{lp

 Kundnr:.__________  Ordernr: ________

    Kundnr  Namn            Ordernr Levdat Ff-dat   Belopp

 _     60  Sofis Häst katt & Kanin   21737 030330 030501    1155
 _    300  Begnbågen AB         20768 000109 030506    2178
 _    407  Test av ej lageruppdat    21889 030330 030501     350Hemsida Denna sida senast ändrad 050712
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB
Linux!