Elektrondatas hemsida

 

 

Dokumentation adMix Lön

Övergripande
Registrering Reseräkningar
Registrering Förskott utlägg
Registrering Löner
Journal
Överföring TUR
Utbetalning
Utskrift Lönebesked
Utskrift Banklista
Utskrift Bankgirolista
Utskrift Matkupongavdrag
Utskrift Semesterlönelista
Utskrift Kompledighetslista
Utskrift Löneartsspecifikation
Utskrift Redovisning skatt
Utskrift Redovisning kvarskatt
Bankgirolön
Löneuppdatering
Historik Löneartsspecifikation
Historik Redovisning skatt
Historik Redovisning kvarskatt
Historik Statistik VF
Historik Statistik Elfack
Historik Avgiftsredovisning
Historik Journal
Rapport Semesterlista
Rapport Födelsedagslista
Rapport Jubileumslista
Rapport Rapportgenerator
Registervård Företagsuppgifter
Registervård Lönearter
Registervård Skattetabeller
Registervård Prel. A-skatt
Registervård Engångsskatt
Registervård Personalkategorier
Registervård Anställda
Registervård Anställda fullständig
Registervård Statistik-kolumner
Registervård Massändring Berättigad semester
Registervård Massändring Uttagbar semester
Utskrifter Lönearter
Utskrifter Anställda
Förfrågan mot CSR
Periodrutiner
Kontrolluppgifter
Årsslut
Årsslut semester
Tömmning kompledighet
Övertidsnollställning
Ackumulatorer, lista

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Övergripande

Flödeschema

Registervård Anställda Registrera lön Registervård Anställda Journal Journal Överföring TUR Överföring TUR TUR Utskrifter Utskrift Lönebesked Utskrift Banklista Utskrift Bankgirolista Utskrift Matkupongavdrag Utskrift Semesterlönelista Utskrift Kompledighetslista Utskrift Löneartsspecifikation Utskrift Redovisning skatt Utskrift Redovisning kvarskatt Bankgirolön Bankgirolön Bankgirolön Lön2

adMix Lön är ett lättkört system som innehåller mycket automatik, och kopplingar till andra moduler. Flödet i systemet är beskrivet i flödesscheman, och de olika delarna i dessa är "klickbara", dvs innehåller hyperlänkar som för Dig till motsvsrande textavsnitt.

Registrering

Registreringsprogrammen fyller olika syften. All registrering kan ske från Registrering löner nedan. Transaktioner kan även tas emot från Tids- och uppdragsredovisning.

Reseräkningar

Dessa är delbara i Debiterbara och Ej debiterbara. Debiterbarheten syftar till att man kör adMix TUR (Tids- och uppdragsredovisning). Genom att kontera de lönearter som ligger bakom respektive rubrik på ett sådant sätt att materialet skickas vidare från redovisnigen till TUR, kan man skapa debitering av reseräkningar från lönen Se Registervård Företagsuppgifter för mer information om detta. Se även Utläggskonto i TUR Registervård Fötetagspost.

Ej debiterbara

Detta är vanliga reseräkningar som skall betalas ut till den anställde. Detta progra behöver endast användas om man har stora mängder reseräkningar, eller vill att dessa registeras av personal som inte har direkt behörighet att köra själva lönen.

Fyll iformuläret och sänd. Fyll i och sänd. Ändringar och makuleringar görs om så skulle behövas från själva löneregistreringen.

Debiterbara

Dessa kan alltså fås debiterade kund genom att de läggs på ett lämpligt uppdrag i TUR. Annars som ovan.

Registrering Förskott utlägg

Förskott motsvarar funktionen för reseräkningar ,en arbetar mot andra i Företagsposten definierade lönearter. I övrigt samma funktion som för reseräkningar.

Registrering Löner

I detta program kan man givetvis registrera alla funktioner, både reseräkningar och förskott, mm.

På sidan 1 anger man anställningsnummer, och sänder, så får man kvittens med grunddata från anställningsregistret. Dessa uppgifter kan ändras för just denna körningen här. Ett enter till för Dig till sidan 2 där man registrerar lönearter som inte är med i anställningsregistrets grundvärden, eller justerar dessa (lediget, sjukdom, semesterdagar etc).

Inslagsfälten i bildens nedre del har nedanstående rubriker:

R/r (registrera rad)
L/l (lista från pos)
M/m (makulera pos)
A/a (annulera allt)
S/s (Avsluta den anställde)
blank (Som ovan)

Där R är grundvärde.

Pos syftar på positionen i kvittensarean i bildens ovandel. Genom att ange en befintlig sådan får man ner motsvarande rad, och kan modifiera, eller mankulera elnigt angiven kod i fältet innan.

Kod syftar till kortkoden i löneartsregistret. Denna är till för att man enkelt skall kunna aktivera en löneart genom att ange t.ex "sjk" för sjukdom etc. Se Registervård Lönearter för mer info.

Text Detta fält ger möjlighet att modifiera texten för lönearten för denna körningen. eller till att skapa en ren text genom användandet av textlöneart.

Konto Kst Kb Syftar på den kontering som skall göras. varje löneart har en grundläggande kontering men denna kan alltså modifieras eller kompletteras här.

Antal är hur många av lönaartens enhet som önskas. För vissa lönearter - med belopp som enhet - anges inte antal.

Belopp är just detta, men vid registrering av löneart med antal, utgör detta fältet apris och multipliceras med angivet antal.

När man är klar med den anställde anges detta med att första fältet töms till blankt och man slår enter. programmet går då till näste anställde. Man kan alltid återkomma till en tidigare registrering för justeringar etc. Gränsen för detta går vi Uppdatering.

Genom att fylla i lönearten för Preliminär skatt i Registervård Fötetagsuppgifter får man automatisk beräkning av preliminärskatten.

Journal

Lönejournalen visar vad som registrerats under innevarande löneperiod. Den kan skrivas ut flera gånger, och töms vid uppdatering av löneperioden. Vissa journaler i adMix töms efter varje registreringsomgång.

Överföring TUR

Detta specialprogram ingår inte i standardmodulen för lön eller TUR, men kan under vissa omständigheter överföra transaktioner från lönen till TUR för vidare fakturering eller kostnadsföring mot olika uppdrag/projekt.

Utbetalning

Denna fas av lönekörningan vidtar när all registrering är avklarad, och man skall producera dokument eller filer för överföring till bankgirot etc.

Utskrifter

Utskrifterna kan göras flera gånger, fram till uppdateringen. Man kan alltså göra korrigeringar i en lön om man skulle upptäcka ett fel i ett lönebesked när det skrivits ut. Sedan skriver man endast ut det rättade beskedet igen. Efterssom detta endast är möjligt fram till dess att uppdateringen körts, kan det vara bra att avvakta med uppdatering tills dess att de anställda fått se sina lönebesked.
Utskrift Lönebesked
adMix innehåller en serie lönebesked, från förtryckt blankett, till datapost och vanligt a4. För datapost finns flera varianter, och regeln är att ju högre antal tecken per tum (t/tum) ju mer information på beskedet.
Förtryckt blankett
Detta förutsätter en given blankett i skrivaren. Ej så praktiskt.
Ej förtryckt blankett
Detta är en variant på a4 vitt papper. Enklast.
Datapost 10 t/tum
Tio tecken per tum är standard för traditionella datautskrifter.
Datapost 12 t/tum
Som ovan, fast med lite mer information.
Datapost 12 t/tum koder
Som ovan, fast mer arbetad. Arbetar med extra svärta och kursiv stil.
Datapost 17 t/tum
Denna variant innehåller mest info, men med minsta skriften.
Bankgiroavier
Genom denna kan man skrtiva ut avier direkt för bankgirot.
Postgiroavier
Som ovan fast för postgirot.
Utskrift Banklista
Banklistan skickas till banken för verkställande av utbetalningen. Plats för underskrift av behörig finns.


 Totaler per bankkontor (j/n) ...........: 
 Utskrift av företagets bankkontonr (j/n): 
 Kolumnordning (1/2) ....................: 1 1 = bankkonto belopp anst.nr namn
                       2 = namn bankkonto belopp anst.nr

Genom olika möjligheter att konfigurera utskriften enligt ovan kan man tillgodose de olika bankernas olika önskemål.

Utskrift Bankgirolista
Denna lista skriver ut en sammanställning över bankgirobetalningar.
Utskrift Matkupongavdrag
Alla matkupongavdrag listas här.
Utskrift Semesterlönelista
Utskrift Kompledighetslista
Här listas kompledighet. Se Registervård Företagspost för mer information om kompledighet.
Utskrift Löneartsspecifikation
Löneartsspecifikationen sammanställer lönekörningen per löneart.
Utskrift Redovisning skatt
Utskrift Redovisning kvarskatt

Bankgirolön

Denna rutin skapar register för överföring till bankgirot.

Flödeschema

Till flöde 1 Registrera lön Löneuppdatering Registervård Anställda Historik Automatkonteringar Till flöde 1 Kontrolluppgifter Kontrolluppgifter Årsslut Registervård Företagsuppgifter Historik Årsslut Årsslut Semester Rapporter Rapport Semesterlista Rapport Födelsedagslista Rapport Jubileumslista Rapport Rapportgenerator Till flöde 1

Löneuppdatering

Löneuppdateringen avslutar lönekörningen.

Löneuppdateringen skall bara köras en gång per löneomgång, och det är viktigt att alla överföringar och utskrifter är gjorda och kontrollerade innan uppdatering körs!

Nedan visas startbilden i löneuppdateringsprogrammet:

 Skall löneuppdateringsrutinen startas (j/n) .........: 
 Skall rutinen avsluta period 07 (j/n) ...............: 
 Ordinarie utbetalning (semesterdagar uppräknas) (j/n): 
 Omfångsintervall anställd nummer (from - tom) .......:      -

 Rutinen uppdaterar saldon i företagsuppgifter och anställningsregister, skapar
 (vid önskemål) transaktioner till affärsredovisningen, skriver ut bokförings-
 underlag, lägger över aktuella lönetransaktioner till historikregistret, samt
 nollställer transaktionerna.
 Rutinen köres efter uttag av samtliga utbetalningsutskrifter. Skatteredovis-
 ning och löneartsspecifikation kan dock även uttagas från historiken (d.v.s.
 efter löneuppdatering) - detta förfarande är lämpligt vid användning av vecko-
 eller tvåveckorslön.
 Rutinen avslutar normalt innevarande löneperiod, men vid användning av vecko-
 eller tvåveckorslön köres rutinen flera gånger under samma löneperiod. Vid de
 senare fallen skall frågan SKALL RUTINEN AVSLUTA PERIOD 07 besvaras nekande
 till dess att sista lönekörningen för perioden utförts. Besvaras frågan jakan-
 de, inledes löneperiod 08 i och med denna körning.

 Observera, att rutinen endast skall köras en gång per ordinarie lönetillfälle.

Efter att detta program körts, är innevarande löneomgång avklarad.

Historik

Uppdateringen flyttar transaktionerna till historikdelen där de kan nås till dess att årsslut körts. I denna avdelning kan alltså allt material för det gågna året nås.

Historik Löneartsspecifikation

Löneartsspecifikationen motsvarar redovisningens huvudbok, och redovisar transaktionerna per löneart.

Historik Redovisning skatt

Historik Redovisning kvarskatt

Historik Statistik VF

Historik Statistik Elfack

Historik Avgiftsredovisning

Historik Journal

Rapporter

Rapport Semesterlista

Rapport Födelsedagslista

Rapport Jubileumslista

Rapport Rapportgenerator

Registervård

Registervården innehåller alla de grundläggande program som behövs för att komma igång, samt för systemets löpande skötsel. Här lägger man upp anställda, ändrar på regler för traktamenten etc.

Registervård Företagsuppgifter

Detta program innehåller flera sidor vilka gås igenom i sekvens. Man skall alltid ta sig till slutet av programmet genom enter för att gjorda ändringar skall uppdatera registret.

På första sidan fyller Du bland annat i företagets namn och adress, samt en del styrkoder.

På sidan 2 hanteras sk. fasta lönearter. Dessa innebär viss automatik. Genom att ange löneart för månadslön, ev. timlön. samt preliminärskatt, så genereras dessa automatiskt i samband med lönekörningen.

Lönearterna för traktamente, bilersättning och reseförskott samt utlägg anges endast om man avser att registrera dessa arter via de speciella registreringsprogram som finns för dessa lönearter. Normalt registreras alla lönearter via det ordinarie registreringsprogrammet, och då behöver dessa arter inte anges här i företagsposten.

På sidan 3 har vi fria fasta lönearter. Exempel på dessa kan vara Parkeringsavgift, Konstklubben etc. Sådant som nästan alla har på sina lönebesked. I och ned att dessa anges här, finns de med när man lägger upp en anställd, och man behöver inte tänka på detta själv. Är beloppet samma för alla anges detta centralt i lönearten, annars kan man ange det vid registrering av den anställde.

Sidan 4 avhandlar semesteruppgifter.

De här angivna grundvärdena för antal semesterdagar kan sedan ändras individuellt i anställningsregistret. Fördelningstabellen visas hur manga dagar semester som skall utgå för respektive arbetad månad. Varje antal berättigade dagar som förekommer i anställningsregiostret skall ha en rad i denna tabell, där summan blir antalet dagar. Om någon anställd t.ex har 36 dagars semester kan man lägga 3 dagar för varje månad i en av tabellens rader.

Minsta semesterersättning per dag kan även anges för fabriks och handels, upp till 18 år, samt därefter.

På nästa sidan finne vi några semestersaldon för hela företaget:

 Ackumulerade semestersaldon:       Innevarande år   Nästa år
 Berättigade dagar ......................:     552.00     55.00
 Sparade dagar ..........................:     24.00
 Uttagna dagar ..........................:     24.00
 Resterande dagar med ersättning ........:     93.00    170.83
 Berättigad ersättning kronor ...........:   132753.48   104907.55

På denna sida kan man även välja hur semesteruttaget skall avräknas, från sparade dagar, eller från resterande dagar med ersättning i första hand.

På nästa sida finner vi en del kompledighetssaldon. Här kan vi även lägga in gräns för tillägg, samt saldo efter årstömning.

Nästa sida visar diverse fält, Bonus, drivmedelspriser, samt avdragsrätt arbetsgivaravgift.

Sedan två sidor med ackumulerade saldon för hela företaget.

Registervård Lönearter

Systemet levereras med ett grundregister för lönearter, men detta måste som regel kompletteras och justeras för de egna behoven. Lönearterna registreras i tabellform, men följande koder/fält:

Nr/Kod:        Sökbegrepp/Sökbegrepp vid löneregistrering
Text:         Möjlig att överstyra vid löneregistrering
T = Typ:        a (avdrag)  t (tillägg)
E = Enhet:       t (tim) d (dag) b (belopp) s (styck) k (km) m (mil)
S = Skattepliktigt:  j (ja)    e (engångs) n/blankt (nej)
A = A-avgiftspliktigt: j (ja)    n/blankt (nej)
G = Semestergrundande: j (ja)    n/blankt (nej)
AF= Ackumulator nr:  Ackumuleras till fält i anst.register samt styr logik
Belopp:        Användes vid behov istället för Bas
Bas:          ål/ås/ml/tl/bl (årslön/- sjukdom/månads-/tim-/bruttolön)
Div = divisor  Mult = multiplikator  Pos = utskriftsordning i lönebesked

Nr/Kod: innebär att Nummer är sökbegrepp i detta registervårdsprogram, samt att Kod är sökbegrepp i löneregistreringen. Som kod används lämpligen sådana som är lätta att komma ihåg.

Text är den text som skrivs på lönebeskedet, men som kan ändras vid registrering av lönen.

Typ - T visar om lönearten används för avdrag (a) eller tillägg (t).

Enhet - E kan vara timmar (t), dagar (d), belopp (b), styck (s), kilometer (k), eller mil (m)

Skattepliktigt - S kan vara j för ja, n eller inget för nej, samt e för engångs.

Avgiftspliktigt - A syftar på arbetsgivaravgift/sociala avgifter, och kan vara j för ja, och n eller inget (blankt) för nej.

Semestergrundande - G visar om arten skall ge semester eller ej.

Ackumulator nr - AF visar vilket fält i anställningsregistret som arten skatt ackumulera till, påverka, samt styr i vissa fall logik. Man kan t.ex ha flera oika arter för sjukfrånvaro, men de kanske alla går till samma ackumulator. Eller om en viss brytgräns finns för en art, kan man ha två likadana arter men som går till olika ackumulatorer, för olika logisk behandling.

Belopp kan anges vid behov. Kan t.ex vara avgiften för parkeringsplats eller liknande.

Bas visar vilken beräkningsgrund som skall användas. Denna kan vara årslön - ål, årslön sjukdom - ås, månadslön - ml, timlön - tl, eller bruttolön - bl ål/ås/ml/tl/bl (årslön/- sjukdom/månads-/tim-/bruttolön)

Div innebär divisor, och används tillsammans med bas och multipikator och ev. belopp för att beräkna löneartens belopp.

Mult multiplikator används som divisorn ovan, men används för multiplikation. Kan kombineras med divisorn.

Pos utgör utskriftsordning på beskedet. Man kan alltså lägga en löneart med ett högt nummer långt fram på beskedet och tvärtom.

Registervård Skattetabeller

Dessa tabeller ingår normalt i den årliga uppdateringen av lönesystemet, men tabellernma kan registervårdas från dessa program.
Registervård Prel. A-skatt
Registervård Engångsskatt

Personalkategorier

I detta register kan man ange vilken kategori den anställde tillhör, t.ex kockar, snickare, säljare etc.

Registervård Anställda

Anställningsregistret innehåller uppgifter om alla anställda. Programmet innehåller 2 sidor. På andra sidan anger man bl.a fasta lönearter, t.ex månadslönen.

Registervård Anställda fullständig

Detta program är samma som tidigare progra, men innefattar även sidor med saldon. Här kan man lägga upp ingångsvärden för semesterdagar , flextid, kompledighet, mm.

Registervård Statistik-kolumner

Detta program ger möjlighet att skapa statistikrapporter till fackföreningar eller arbetsgivarorganisationer etc.

Ange först ett startnummer, t.ex 1. Då visas löneartstabellen från angivet läge. Du kan nu ange i vilken rapportkolumn Du vill ha antal eller belopp från valfri(a) lönearter.

Massändring

Detta är en särskild typ av registervårdsprogram för ändring av koder eller saldon i ett helt register, eller i ett omfång av ett register.
Registervård Massändring Berättigad semester
I detta program kan man ändra fältet för berättigad semester.
Registervård Massändring Uttagbar semester
Motsvarande för uttagbar semester.

Utskrifter

DEnna avdelning innehåller registerutskrifter.
Utskrifter Lönearter
Utskrifter Anställda

Förfrågan mot CSR

Rutin mot centrala skattemyndigheten.
Fråga mot CSR


 Denna rutin skapar ett register (för förfrågan mot centrala skatteregistret)
 vid namn UBR100I1 i mappen /usr/adMix/företagsnr/EXT. Registret ersätter helt
 eventuellt tidigare skapat register.

 När rutinen är klar, skall registret överföras till kassett eller diskett och
 därefter skickas till skattemyndigheten.

Svar från CSR
Här är rutinen som hanterar svaret från Centrala skattemyndigheten. Denna rutin uppdaterar anställningsregistret med uppgifter från CSR (centrala
 skatteregistret). Rutinen förutsätter att registret UBR700U1.CSR från CSR in-
 lästs från kassett eller diskett till mappen /usr/adMix/företagsnr/EXT (t.ex.
 med någon av rutinerna Från kassett resp. Från diskett).

 Uppgifterna från CSR utskrives dessutom på skrivare.

Periodrutiner

Dessa rutiner kör periodiskt, normalt per år.

Kontrolluppgifter

Dessa kan skrivas ut på blanketter, eller skickas över telenätet (tillval).
Blankettinställning
Detta program medger att man justerar blankettinställningen. Det skriver endast ut ett prov.
Utskrift
Själva utskriften.
Överföring
Till disk

 Rutinen skapar registren INFO.KU och KURED i mappen /usr/adMix/företagsnr/EXT.
 Dessa ersätter helt eventuellt tidigare skapade register. När rutinen är klar
 skall registren överföras till kassett eller diskett och därefter skickas till
 skattemyndigheten.

Årsslut

 Årsslutsrutinen nollställer lönesaldon i företagsuppgifter och anställnings-
 register,samt borttager det gångna årets lönehistorik.

 Rutinen köres efter uttag av kontrolluppgifter.


 Observera, att timbankssaldon (uttagbara kompledighetstimmar, vanliga resp.
 tilläggsberättigade) samt saldo hitills arbetade övertidstimmar inte rullas
 och nollställes i denna rutin, utan i rutinen Lön:Periodrutiner:Övertids-
 nollställning


Årsslut semester

 Rutinen för semesterårsslut flyttar per anställd över det gångna årets
 inarbetade semestervärden till det nya året, flyttar över ev. outtagna
 semesterdagar med ersättning till sparade, samt nollställer årets uttagna
 semester och nästa års semestervärden.

 Rutinen köres vid semesterårets slut.

"Semester Företagspost

Rutinen uppdaterar företagsposten med de värden som lagts in i anställningsregistrets semestervärden.

Tömmning kompledighet


 Denna rutin skapar lönetransaktioner för uttagbara kompledighetstimmar (ned
 till i företagsposten angivet minimivärde, f.n. 25 timmar), med hänsyn tagen
 till tilläggsberättigade timmar.

Övertidsnollställning


 Denna rutin flyttar anställds timbankssaldon (uttagbara kompledighetstimmar,
 vanliga resp. tilläggsberättigade) från innevarande till föregående år, samt
 nollställer saldo för hitills arbetad övertid.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB