Dokumentation adMix Lön

Ackumulatorer

Följande lista visar de aktuella ackumulatorerna i löneartsregistret.

Ackumulatorer:
                            
Beskrivning                        Ackumulator nr 
-----------                        --------------
Sjukavdrag timmar dag 1-2					 1
Sjukavdrag timmar dag 1-3 (eller 3 om art ovan användes)	 1
Sjukavdrag timmar dag 4-14					 1
Sjukavdrag dagar fr.o.m. dag 15		 			28
Sjuklön timmar utan automatik					49
Tjänstledighet 							 2
Föräldraledighet 						 3
Föräldraledighet 5 dagar med sjukavdrag/timme 			39
Dito över 5 dagar med sjukavdrag/timme 				43
övriga avdrag 							 4
övertid 1 							 5, 75
övertid 2 							 6, 76
övertidstillägg-1 						40, 77
övertidstillägg-2 						41, 78
 (för 75-78: tillägg vid överskriden timbanksgräns
  genereras automatiskt enligt resp. art nr 975-978)
Mertid 								 7
Restid 1 							 8
Restid 2 							 9
OB-tid 1 							10
OB-tid 2 							11
OB-tid 3 							12
Intjänad kompledighet 						13,70
 (för 70: övertidsersättning samt tillägg vid överskriden
  timbanksgräns genereras automatiskt enligt arter nr 970-971)
Uttagen kompledighet 						14,72
 (för 72: övertidsersättning samt tillägg vid överskriden
  timbanksgräns genereras automatiskt enligt arter nr 972-973)
Inarbetad tid							71
Tantiem och andra engångsbelopp 				15
 (bildar underlag för beskattning enl. ack. 24)
övriga tillägg 							16 
Bilersättning 							17
Bilersättning avseende tjänsteresa under 1991 			80
Traktamenten endag 						18
Traktamenten korttid 						19
Traktamenten långtid 						20
Traktamenten utrikes 						21
Traktamenten endag avseende förrättning under 1991 		81
Traktamenten korttid avseende förrättning under 1991 		82
Traktamenten långtid avseende förrättning under 1991 		83
Traktamenten utrikes avseende förrättning under 1991 		84
övrig resersättning 						22
Preliminär skatt 						23
Engångsskatt 							24
Frivillig skatt 						25
Löneförskott 							29
Semestertillägg (tillägg till månadslön) 			30
Semesterlön kollektiv 						31
 (löneavdrag för motsvarande tid göres enligt art nr 990)
Semesterlön tjänstemän 						33
 (löneavdrag för motsvarande tid göres enligt art nr 989)
Semesterlön fabriks 						34
 (löneavdrag för motsvarande tid göres enligt art nr 988)
Semesterersättning vid upphörd anställning 			32
Obetalt semesteruttag 						44
Måltidsavdrag 							35
Kvarskatt 							36
Bilersättning resor bostad-arbete 				38
Fri text (position anges ej på lönearten) 			42
Bilförmån 							37
Kostförmån 							45
Bostadsförmån 							46
övriga naturaförmåner 						47
Ränteförmån 							48
Extra månadslön (utöver specificering i företagsuppgifter) 	50
Extra timlön (utöver specificering i företagsuppgifter) 	51
Ackordstimmar							52
Ackord timtid							53
Ej öresavrundning 						60
Medlemsavgifter Elektrikerfacket 				61
Kontrollavgifter Elektrikerfacket 				62
Grundlön för timlöneuträkning elektriker 			63
Tillägg för timlöneuträkning elektriker 			64
Medlemsavgifter Metall 						65
Mätningsavgift Byggnads 					66
Fackavgift, ej öresavrundad					67
Fackavgift							68
Timlönetillägg							69
Ackordsförskott							73
Logi 								86
Representation 							87


Frånvaro beräknas efter ackumulatorer 1-3, 28, 39, 43, 49, 79.
Närvaro beräknas efter ackumulatorer 5-9, 13, 50-53, 70, 72, 75-76.

Hitills oanvända ackumulatorer är 54-59, 73-74, 85, 88-89, 90-99.

LöNEARTSNUMMER

Löneartsnummer kan användas fritt, bortsett från nummer 980 - 999, som är fördefinierade. Till dessa hör 990, 989 och 988, som betecknar lönearter som definierar löneavdrag vid semesteruttag (se ack. 33, 31 resp. 34 ovan) för tjänstemän, kollektiv- resp. fabriksanställda. Hit hör även 991-992 (semesterlöneskuldsberäkning för tjänstemän), 995-996 (dito kollektiv), 997-998 (dito fabriks), 985-987 (dito metall), 983-984 (dito fabriks timanställda), 981 (dito byggnads), samt 999 (beräkning för kompensationsledighetsskuld).Hemsida Denna sida senast ändrad 981124
Copyright © 2015 Elektrondata AB
Linux!