Dokumentation adMix Inventarieredovisning


Innehållsförteckning


 • Bilden

  Inventarieredovisning Registrering Registrering Inköp Registrering Utgångar Journaler Journal Inköp Journal Utgångar Frågor Frågor Inköp Frågor Utgångar Frågor Samtliga objekt Frågor Objekt per rad Rapporter Rapport Årets inköp Rapport Årets utgångar Rapport Samtliga objekt Rapport Anläggningstillgångar Rapport Försäkringsunderlag Rapportgenerator Registervård Företagsuppgifter Objekt Objekt saldovård Indextabell Avskrivningsmetoder Konteringstabell Avdelningar Grupper Notiser Notistyper Notiser objekt Notisutskrift objekt Periodrutiner Kontering av inköp Kontering av utgångar Avskrivningar Simulering Massändring av metod Uppdatering

  Inventarieredovisning

  Inventarieredovisningen körs som en självständig modul, men den är kopplad till redovisningen, och använder dess kontoplan.

  Principen är att man löpande registrerar alla in- och utgångar, samt vid årsslut i samband med boslut gör en uppdatering av bokföringen med inventariernas värden. För att underlätta detta arbete finns en simuleringsrutin.

  Registrering

  Registreringsrutinerna förljer adMix standard. Sidvis registrering, med möjlighet att skriva ut journal.

  Registrering Inköp

  Inventarieprogrammets layouter för registrering av inköp respektive utgångar, och registervård ser i stort sett likadana ut. Nedan visas bilden för registrering av inköp. Rubriker med VERSALER är sökbegrepp, vilket innebär att om man t.ex anger ett värde i leverantörsfältet och sedan slår enter så hämtas den första inventarien för den leverantören. Om man vill registrera en ny post måste man alltid fylla i något fält med information som inte är ett sökbegrepp, t.ex beskrivning eller anskaffningspris.

  Vissa fält är obligatoriska, t.ex Anskaffningspris. Programmet talar om ifall Du glömt fylla i ett sådant.

  adMix-Inventarieredovisning  2015-09-22
    6.01   Registrering     Inköp            Framtidsvision AB
  Snabbval    Arkiv    Post    Unix    Arbetssätt      Hjälp
   LEVERANTÖRSNUMMER ......:>____________
   FAKTURANUMMER ..........: _______________
   INTERNT NUMMER .........: ________
   AVDELNING ..............: ______
   GRUPP ..................: ______
   ANSKAFFNINGSDATUM ......: ______
   KONTONUMMER ............: ______
   KOSTNADSSTÄLLE .........: ______
   KOSTNADSBÄRARE .........: ______
   OBJEKTNUMMER ...........: ____________
   SÖKBEGREPP .............: ________________________________________
   Beskrivning ............: ________________________________________
                ________________________________________
   Referens / intern adress: ____________ / _____ _____ _____
   Anskaffningspris / antal: ____________ / ______1.00
   Omkostnadsbokföres (j) .: _
   Avskrivningsmetod ......: _1 30.00 R
   Avskrivningsmetod kalkyl: _2 20.00 A
   Livslängd ..............: _3
   Indextabell ............: 1
   Nyvärde pris / datum ...: ____________ / ______        Makuleras (j): _
  

  Ovan visas en registreringsbild som avser inköpta inventarier. Bilden fylls i och sänds. i samband med detta erhåller kvittenser från datorn.

  I denna bild registreras alltså alla inköp.

  Nedan visas bild med ifyllda data:

   LEVERANTÖRSNUMMER ......:>100_________ SVENSKA MATTINDUSTRIER
   FAKTURANUMMER ..........: 20203__________
   INTERNT NUMMER .........: ___54556
   AVDELNING ..............: ______
   GRUPP ..................: ______
   ANSKAFFNINGSDATUM ......: 980501
   KONTONUMMER ............: ______              
   KOSTNADSSTÄLLE .........: ______              
   KOSTNADSBÄRARE .........: ______              
   OBJEKTNUMMER ...........: ______100018
   SÖKBEGREPP .............: dator___________________________________
   Beskrivning ............: dator___________________________________
                ________________________________________
   Referens / intern adress: ____________ / _____ _____ _____
   Anskaffningspris / antal: ____80000.00 / ______1.00    Belopp:  80000.00
   Omkostnadsbokföres (j) .: _
   Avskrivningsmetod ......: 1_ 30.00 R
   Avskrivningsmetod kalkyl: 2_ 20.00 A
   Livslängd ..............: 31                      
   Indextabell ............: _       Återanskaffningsvärde:    50000.00
   Nyvärde pris / datum ...: ___50000.00_ / ______        Makuleras (j): _
  
  

  Registrering Utgångar

  Vid avyttring av inventarier används programmet för registrering av utgångar. Jämför registrering av inköp ovan.

  Journaler

  Journalerna fungerar enligt följande princip: Om Du inte begär något omfång skrivs allt ut sedan senaste utskrift utan omfångsangivelse. Om Du begär omfång skrivs det begärda omfånget ut.

  Journal Inköp

  Nedan beställningsbild för inköpsjournal:

  
   Antal utskrifter ........:>_
   Rubriktext ..............: __________________________________________________
  
   Utskriftsintervall:    fr.o.m.     t.o.m.
    Konto ................: ______     ______
    Kostnadsställe .......: ______     ______
    Kostnadsbärare .......: ______     ______
    Anskaffningsdatum ....: ______     ______
    Objektnummer .........: ____________  ____________
    Avdelning ............: ______     ______
    Grupp ................: ______     ______
    Leverantörsnummer ....: ____________  ____________
    Fakturanummer ........: _______________ _______________
    Internt nummer .......: ________    ________
  
   Utskriftsomfång:     j/n
    Balanskonterade objekt: j
    Omkostnadsförda objekt: j
  
  
  
  

  Journal Utgångar

  Journalen för utgångar liknar journalen för ingångar. Se ovan.

  Frågor

  I Inventarieredovisningen finns en serie frågor. Vissa av dessa liknar helt registreringsbilderna för motsvarande funktion, men man kan naturligtvis inte påverka registerinnehållet via dessa program. Man bläddrar med enter. Observera att alla rubriker med VERSALER är sökbara.

  Frågor Inköp

  Programmet visar gjorda inköp, och dess layout liknar motsvarande registreringsbild. Se ovan.

  Frågor Utgångar

  Denna fråga motsvarar ovanstående, och visas avyttrade objekt.

  Frågor Samtliga objekt

  Denna rutin liknar de ovanstående.

  Frågor Objekt per rad

  Detta program visar inventarier per rad. Se exempel:

   Datum Objektnummer Sökbegrepp               Avskrivet   Rest
   920101     102 INV 102                    100
   920101     113 INV 102                    100
   920227    100002 x                       918    82
   910101    100003 Stoplar                    400
   931018    100004 Boord                     500
   920311    100005 aaaaaaaaaaaaaaaaa             2110585  189415
   920319    100006 hhhhhhhhhhhh                 964    36
   920922    100007 aaaaaaaaaaaaaaaaa               100
   920922    100008 aaaaaaaaaaaaaa                300
   920922    100010 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa         1
   920922    100011 bbbbbbbbbbbbbb                5506   494
   920921    100012 x                       100
   940601    100013                        882   118
   940101    100014 Kamera 123                 18998   6003
   970101    100015 wqwqw                     300   700
   970101    100016 -qwqw                     300   700
   000115    100017 Test av 2000                     1500
   980501    100018 dator                        80000
   910101    123456 Skrivbord Mahogny               760   240
   ______ ______334422 ________________________________________
  
  

  I denna bild kan man söka på en av de tre första kolumnerna: Datum Objektnummer Sökbegrepp . Genom att ange ett värde längst ner i bilden för något av begreppen och sända med enter visas materialet i denna ordning.

  Rapporter

  Inventarieredovisningens rapporter visar alla aspekter av materialet enligt tidigare upplägg, med inköp, utgångar och inventarier (alla objekt).

  Rapport Årets inköp

  Denna rapport visar årets inköp.

  Rapport Årets utgångar

  Denna rapport visar årets utgångar/avyttringar.

  Rapport Samtliga objekt

  DEnna rapport visar samtliga objekt som rört sig under året.

  Rapport Anläggningstillgångar

  Denna rapport visar själva anläggningsredovisningen.

  
  
   adMix Inventarieredovisning Rapporter       Anläggningstillgångar            2015-09-22 16:18 Sida  1
                                                la      Framtidsvision AB
  
   Konto                   Kostnadsställe               Kostnadsbärare
      Datum Objektnummer Beskrivning               Avd.  Grupp Intern adress   Leverantör  Internnr
                 Anskaffnings-     Avskrivning     Kalkylm. avskrivning Differens   Restvärde
                 värde       För året ackumulerat   För året ackumulerat ackumulerat
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1234 Inventarier
      910101    123456 Skrivbord Mahogny
                    1000.00    759.90    759.90                 759.90    240.10
      940101    100014 Kamera 123                   H            100
                    25000.00   18997.50   18997.50                18997.50   6002.50
      970101    100015 wqwqw                  123435 100
                    1000.00    300.00    300.00    200.00    200.00    100.00    700.00
      970101    100016 wqwqw                  123435 100
                    1000.00    300.00    300.00    200.00    200.00    100.00    700.00
      980501    100018 dator                                  100
                    80000.00                                   80000.00
      000115    100017 Test av 2000
                    1500.00                                    1500.00
  
   Totalt för konto 1234      109500.00   20357.40   20357.40    400.00    400.00   19957.40   89142.60
  
   Sluttotal            2436251.00  628044.25  2155011.25  611633.25  2136756.25   18255.00  281239.75
  
  

  Rapport Försäkringsunderlag

  Rapporten ger ett försäkringsunderlag baserat på aktuella index.

  Rapportgenerator

  Rapportgeneratorn ger möjlighet att själv skapa rapporter. Dessa ges namn och sparas i rapportgeneratorns meny för utskrifter.

  Registervård

  Registervården innehåller de program som behövs för uppstart av systemet, samt för dess kontinuerliga underhåll.

  Företagsuppgifter

  I detta program talar man om huruvida man vill ge sina inventarier ett numeriskt objektnummer, eller ett alfanumeriskt.

  Det numeriska begreppet innebär att man endast använder siffror, samt att värdet 10 är större än värdet 2. I den alfanumeriska världen blir värdet 10 lägre än värdet 2 och kommer före detta i listor och frågor. För att tvåan skall komma före tian måste den skrivas 02 (nolltvå). Fördelen med alfanumeriska värden är att man kan använda även bokstäver och andra tecken. Det viktiga här är att man gör sitt val och redovisar dett i beilden nedan genom att slå in en siffra i objektnummerseriefältet - om man vill na ett nummer, eller låta det vara tomt om man vill ha alfanumeriska objektnummer. En fördel med de numeriska är att dessa automatiskt ges ett nytt nummer vid nyregistrering om man väljer detta sätt.

  Om man väljer anslutning till adMix bokföring kommer automatiska verifikat att skapas i samband med uppdateringskörning.

  Nedan visas denna bild.

  
   Numeriskt objektnummer (j/n) ........: j
  
   Objektnummerserie (om numeriskt nr) .: 100017
  
   Anslutning till adMix bokföring (j/n): 
  

  Om vi valt numeriskt objektnummer och om objekt- nummerserien är större än noll, görs automatisk sättning av objektnummer. Fältet innehåller sist använda objektnummer. Nästa objektnummer räknas upp med 1. Om vi valt numeriskt objektnummer och vill ha manuell nummersättning, låter vi fältet vara noll (eller blankt). För koppling från LRK: Fakturabokning skall automatisk sättning väljas.

  Objekt

  Registervård objekt används främst när man startar upp systemet och skall lägga in de befintliga inventarierna i systemet.

  Objekt saldovård

  I saldovård kan även rörliga värden påverkas.

  Indextabell

  Indextabellen används vid beräkning av försäkringsunderlag och liknande. Nedan visas exempel på programmet:

   	   År/månad Tabell:  1   2   3   4   5
  
         1990 05      _629  _806  _509  _591  _206
         1990 08      _632  _815  _512  _590  _210
         1990 09      _634  _815  _513  _590  _212
         1990 10      _639  _815  _515  _590  _213
         1990 11      _639  _815  _515  _590  _214
         2000 01      ____  ____  ____  ____  ____
         ____ __      ____  ____  ____  ____  ____
         ____ __      ____  ____  ____  ____  ____
         ____ __      ____  ____  ____  ____  ____
  
  

  De olika årens/månadernas värden ligger i tabellen, och varje rad kan innehålla 5 värden - tabeller. Någon av dessa anges under fältet Indextabell i samband med inköp eller registervård av inventariet.

  Avskrivningsmetoder

  Dessa definieras i ett eget program enligt exempel nedan:

  
  
         Visa fr.o.m. metod nummer: _1
  
         Nr Procent Bas Text
  
         _1 __30.00  R  Huvudregel_________________________
         _2 __20.00  A  Kompletteringsregel________________
         _3 __40.00  Å  Återanskaffningsvärde______________
         _4 __-5.00  A  Negativ_avskrivning._______________
         _5 ___2.50  R  Månatlig_avskrivning_enl.Huvudregel
         _6 _______  _  Avskrivning_Belopp_________________
         __ _______  _  ___________________________________
         __ _______  _  ___________________________________
         __ _______  _  ___________________________________
         __ _______  _  ___________________________________
  
                A = Anskaffningsvärde
                Å = Återanskaffningsvärde
                R = Restvärde
  

  I första fältet - Nr - anges regelns nummer vilken senare åberopas i samband med inköp eller upplägg av inventariet.

  Fältet Procent visar hur många procent som nedräkning skall ske med,per år, eller observera om aktuellt, uppräkning, genom att man anger ett minustecken. SE rad 4 ovan.

  Fältet Bas kan vara någon av de tre angivelserna i bilden ovan, och syftar på motsvarande fält i inventerieposten.

  Text slutligen beskriver regeln i klartext.

  Konteringstabell

  Detta program talar om hur konteringen till bokföringen skall ske. Se bild nedan:

   KONTO ...............:>______
  
  
   BOKFÖRINGSMÄSSIG AVSKRIVNING:
    Värdeminskning ....: ______
    Avskrivning .......: ______
  
  
   FÖRSÄLJNING / UTRANGERING:
    Bokfört värde .....: ______
    Erhållen ersättning: ______
    Försäljningskonto .: ______
    Vinst .............: ______
    Förlust ...........: ______
    Resultat ..........: ______
  
   INKÖP:
    Årets inköp .......: ______
    Omkostnadsföres ...: ______
                                  Makuleras (j): _
  
  

  KONTO ...............:>______

  Här anges varje tillgångskonto som användes för inventarier. För vart och ett av dessa registreras nedanstående data.

  Värdeminskning ....: ______

  Här anges det tillgångskonto som krediteras vid avskrivning (värdeminskning). Vill man se värdeminskningen separat anges ett eget konto här. Annars kan man ange tillgångskontot för inventarien (samma som ovan alltså).

  Avskrivning .......: ______

  Här anges det resultatkonto som skall debiteras vid värdeminskning (avskrivning).

  Bokfört värde .....: ______

  I denna grupp lägges resultatkonton som skall uppdateras vid försäljning eller utrangering (kassation). I bokfört värde debiteras för anskaffningsvärde krediteras för ackumulerade avskrivningar.

  Erhållen ersättning: ______

  Kontot krediteras för den erhållna intäkten vid försäljning.

  Försäljningskonto .: ______

  Försäljningskonto är motkontot till ovanstående (Erhållen ersättning).

  Vinst .............: ______

  Vinstkontot krediteras vid vinst. Dvs. När erhållen ersättning överstiger det bokförda värdet på inventarien. Motkonto är resultat nedan.

  Förlust ...........: ______

  Förlustkontot debiteras vid förlust. Dvs. När erhållen ersättning understiger det bokförda värdet på inventarien. Motkontot är resultat nedan.

  Resultat ..........: ______

  Resultatkonto som visar resultatet av avyttring (försäljning eller utrangering (kassation)). Motkonto till vinst och förlust ovan.

  Årets inköp .......: ______

  Tillgångskonto där årets inköp särredovisas. Vid uppdatering av årets inköp förs anskaffningsvärdet över till ordinarie tillgångskonto, eller nedanstående kostnadskonto om inventarien skall omkostnadsföras.

  Omkostnadsföres ...: ______

  Resultatkonto för omkostnadsförda inventarier.

  Avdelningar

  Avdelningsregistret talar om var inventarier står. Genom att definiera dessa i ett register behöver man bara ange en siffra i inventarieregistret.

   AVDELNING ..............:>1_____
  
   Text ...................: Avdelning_1________________________
  
  

  Grupper

  Gruppregistret fungerar som avdelningsregister ovan.

   GRUPP ..................:>2_____ (nästa post)
  
   Text ...................: Grupp_2____________________________
  
  
  

  Notiser

  Notistyper

  Notiser objekt

  Notisutskrift objekt

  Periodrutiner

  Dessa handlar främst om att kontera händelserna i inventarieredovisningen, samt att förse redovisningen med edssa verifikat.

  Kontering av inköp

  Här konterar vi årets inköp, och programmet startas via följande bild:

    Objekten tas bort från årets inköp.
    Kontot på objektet byts ut enligt konteringstabell.
    Kontering till redovisning sker enligt konteringstabell.
    Inköps- och konteringsjournal skrivs ut.
  
  
  
    Skall rutinen startas (j):>_
  
  
  

  Hur konteringen skall göras anger man i Inventarieredovisning: Registervård: Konteringstabell. Efter körning skrivs journal ut.

  Kontering av utgångar

  Denna rutin konterar utgångarna:

  
  
    Objekten tas bort från årets utgångar.
    Kontering till redovisning sker enligt konteringstabell.
    Utgångs- och konteringsjournal skrivs ut.
  
  
  
    Skall rutinen startas (j):>_
  
  

  Själva konteringen anges i Inventarieredovisning: Registervård: Konteringstabell. Efter körningen skrivs journal.

  Avskrivningar

  Avskrivningarna på de befintliga inventarierna sköts av dssa rutiner. Tanken är att man kan köra simuleringen flera gånger, och genom massändring eller enstaka ändring i registervårdern avseende avskrivningsmetod skapa en avskrivning som är nöjaktig.

  Efter att man är nöjd med simuleringen körs Uppdatering.

  Simulering

  Detta program skapar en rapport som i detalj redogör för den tänkta avskrivingen som den ser ut just nu. Nedan visas startbilden:

  Antal utskrifter ........:>_
   Rubriktext ..............: __________________________________________________
  
   Utskriftsintervall:    fr.o.m.     t.o.m.
    Konto ................: ______     ______
    Kostnadsställe .......: ______     ______
    Kostnadsbärare .......: ______     ______
    Anskaffningsdatum ....: ______     ______
    Objektnummer .........: ____________  ____________
    Avdelning ............: ______     ______
    Grupp ................: ______     ______
    Leverantörsnummer ....: ____________  ____________
    Internt nummer .......: ________    ________
  
   Avskrivning enligt metod : __  (vid ej ifyllt värde används objektens metod)
  
   Minimibelopp ............: ____ (restvärden under ifyllt belopp avskrives helt)
  
  
  

  Exempel på rapport:

  
  
   adMix Inventarieredovisning Periodrutiner     Avskrivningar     Simulering      2015-09-23 11:33 Sida  6
                                                la      Framtidsvision AB
  
   Konto                   Kostnadsställe               Kostnadsbärare
      Datum Objektnummer Beskrivning               Avd.  Grupp Intern adress   Leverantör  Internnr
   Avskrivning Kalkylmässig  Anskaff.  Restvärde    Avskrivning       Kalkylmässig   Differens   Restvärde
   Nr Proc. Bas Nr Proc. Bas  värde   före     För året Ackumulerat  För året Ackumulerat ackumulerat  efter
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1810                    20   Kostnadsställe 20
      920311    100005 aaaaaaaaaaaaaaaaa                            100        191
   1 30.00 R  1 30.00 R 2300000.00  189414.89  656309.57 2167409.57  656309.57 2167409.57        132590.43
      920922    100011 bbbbbbbbbbbbbb                              100        222
   1 30.00 R  1 30.00 R   6000.00   494.13   1712.10   5654.10   1712.10   5654.10         345.90
  
   Totalt k.ställe 20    2306000.00  189909.02  658021.67 2173063.67  658021.67 2173063.67        132936.33
  
   Totalt för konto 1810   2306000.00  189909.02  658021.67 2173063.67  658021.67 2173063.67        132936.33
  
  
  
  

  Den fylliga rapporten kan sedan ligga till underlag för modifieringar och nya simuleringar.

  Massändring av metod

  Man kan i simuleringen ovan välja att köra en avskrivningsmetod rätt över, och då växla mellan olika metoder. För att dessa skall uppdatera inventarieregistret verkställs de i detta massändringsprogram. Man kan även simulera på en mer detaljerad nivå genom att modifiera avskrivningsmetoderna för olika grupper av inventarier denna vägen.

  Det är alltid Inventarieregistrets avskrivningsmetod som används vid uppdateringen till bokföringen.

  Uppdatering

  Uppdateringen avslutar körningen genom att verkställa avskrivningen och generera en verifikation till redovisningen. Se bild nedan:

  
   Objekten skrivs av enligt deras resp. avskrivningsmetod.
   Kontering till redovisning sker enligt konteringstabell.
   Avskrivnings- och konteringsjournal skrivs ut.
  
  
  
   Minimibelopp kr .........: ____   restvärden under angivet belopp
                     avskrives helt
  
   Anskaffningsdatum t.o.m..: ______  objekt anskaffade efter angivet
                     datum medtages inte i körningen
  
   Bokföringsdatum .........: 980922
  
  
   Skall rutinen startas (j): _
  
  
   • Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
  Copyright © 2015 Elektrondata AB
  Linux!