Dokumentation adMix Notiser


Innehållsförteckning

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bilden

Notiser Notiser Notiser Notistyper Notiser anställda Notiser kunder Notiser artiklar Notiser objekt Notiser uppdrag Utskrifter Anställda Kunder Artiklar Objekt Uppdrag Frågor

Notiser

adMix notiser är en tillvalsmodul som kompletterar vissa av adMix register. Tanken med notiserna är att man här skall skriva in fri information av typen besök, reklamationer, telefonsamtal med kunderna, produktuvecklingsförslag, information om konkurrenter mm. mm.

För att underlätta registreringen och för att strukturera informationen kan man själv definiera upp blanketter (notistyper) med ledtexter.

Materialet kan sedan skrivas ut i rapportform, eller betraktas på skärm som fråga. Då används samma program som för registreringen av notiserna.

Notistyper

Notiserna kan registreras utan angivelse av notistyp, men man strukturerar informationen och underlättar registreringen om man definierar ett par notistyper för olika händelser/informationstyper. En notistyp kan enklast liknas vid en blankett.

Nedan visas bilden för registrering av dessa:

adMix-Notiser         2015-09-23
  6.01   Notiser        Notistyper         Framtidsvision AB
Snabbval    Arkiv    Post    Unix    Arbetssätt      Hjälp

 Notistyp ......: ___
 Beskrivning....: ________________________           Makuleras (j): _

 ______________________________________________________________________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 ______________________________________________________________________________

I denna bild anger man först typen, och registrerar sedan sin text. Alla notistyper är giltiga för alla notisprogram. De är alltså till skillnad från notiserna själva, generella. 999 typer kan registreras.

Det första man skall tänka på är om notistypen skall hanteras radvis eller sidvis. Alltså, skall varje nytt införande av information ske per rad eller per ny sida/notis? I exempel som visas här finns prov på bägge typerna.

Skall man t.ex ha en typ för besök är det kanske lämpligast att lägga upp rubrikerna så att varje besök blir en sida, om man inte eftersträvar översikt, och vill se alt på ett blad.

Nedan ett exempel på reklamationsblankett, en reklamation per sida.

Notistyp ......: _20            (nästa post)
 Beskrivning....: Reklamationer___________           Makuleras (j): _

 Felrapportering___Beskrivning____________________________________Klart_datum__
 Felets_art......:
 _________________
 Anmält_av.......:
 _________________
 Vår_man.........:
 _________________
 Åtgärd..........:
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 Avslut____________Signatur_______________Kvittens_____________________________

Nedan en radorienterad notistyp, ett besök per rad:

Notistyp ......: _22
 Beskrivning....: ________________________           Makuleras (j): _

 BESÖK____________Datum___Träffat_________Beslutat_____________________Klart___
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 _________________
 ______________________________________________________________________________

När vi registrerar notistyper skall vi tänka på följande saker:

Notistypens nummer är nyckel till detta register, och det måste vara unikt, och i intervallet 1-999.

Notistypens beskrivning visas nar man registrerar notisen, som en rubrik.

Den första långa rubrikraden ligger över det område som sedan kan registreras, som ett litet huvud. Observera vidare att om man registrerar något i dess första del, (24 pos) så blir detta sökbart under sökbegreppet TEXT i den senare notisen. Det innebär att om man t.ex skriver dit "Besök" kan man sedan söka på detta ord automatiskt för alla notiser som registreras med denna notistyp som grund.

Om man inte anger någon text där kommer istället de första 24 positionerna från den första textraden man registrerar att bli sökbara. Detta kan då bli unikt för varje notis.

Tilläggas kan att om man väljer alternativet med sökbar text i notistypen, kan man om man så vill ändra detta fält i samband med registrering av notisen.

Notiser kunder

När vi skall registrera en notis ser bilden i princip likadan ut, oavsett vilket register vi arbetar mot. Vi har här valt kundregistret, och nedan ser vi den tomma startbilden:


 NOTISTYP: ___                     Notisen makuleras (j): _
 KUNDNR..: __________ NAMN.....: ________________________
 DATUM...: ______   TID......: ____    OPERATÖR: _____
 Status..: __     Klardatum: ______   TEXT....: ________________________

          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________
          ____________________________________________________________


Om man nu skall registrera en notis gör man på följande sätt:

 • Ange ett kundnummer
 • Ange något i fält som är ej sökbart, t.ex Status. Se exempel:

 KUNDNR..: _______100 NAMN.....: ________________________
 DATUM...: ______   TID......: ____    OPERATÖR: _____
 Status..: _1     Klardatum: ______   TEXT....: ________________________
                            

Avsluta med enter.

Då visas - om Du har lagt upp några notistyper - dessa i ett fönster enligt nedan:

+------------------------------+
|     Notistyper     |
|------------------------------|
|  1 Diverse         |
| 10 Prospect         |
| 20 Reklamationer      |
| 21 VERKSAMHET FöR KUNDEN  |
| 22             |
| 30 Kataloghantering     |
| 50 BESÖK          |
| 55 Service         |
| 60 Registreringsnotis    |
| 70             |
| 123 Notistypbeskrivning   |
| 321 Kallavalla        |
+------------------------------+


Du kan nu välje en av dessa eller ta bort fönstret genom delete eller esc.

Markören ställer sig sedan på första radens första position, och Du kan skriva in Din text. Om Du valt en notistyp så fungerar den som ett stöd vid registreringen, men det finns inga kontroller på att datum slås in eller liknande. Antag att vi skrev in ordet Celebriteter, och slog enter. Resultatet blir då som följer:


NOTISTYP: ___                     Notisen makuleras (j): _
 KUNDNR..: _______100 NAMN.....: Hans_Olle_Lundström_AB__
 DATUM...: 2015-12-15   TID......: 1618    OPERATÖR: la___
 Status..: _1     Klardatum: ______   TEXT....: Celebriteter____________
                            
         >Celebriteter________________________________________________

Observera också att detta ord lagt sig i fältet TEXT. Det innebär att det i framtiden är sökbart.

Alla rubriker med VERSALER är sökbara. Men endast var för sig. Det innebär att man tömmer alla andra utan det önskade sökbegreppet innan man slår enter.

Nedan skall vi modifiera detta sökbegrepp genom att lägga till Nisse:

Status..: _1     Klardatum: ______   TEXT....: Celebriteter_Nisse______
                            
          Celebriteter________________________________________________
          ____________________________________________________________
         >Nisse_är_en_berömd_sångare_från_Köping._____________________
          ___________________________________________________________

Härnäst lägger vi upp motsvarande med Bosse Rock:

Status..: _1     Klardatum: ______   TEXT....: Celebriteter_Bosse_Rock_

          Celebriteter________________________________________________
          ____________________________________________________________
          Bosse_Rock_spelar_trumma____________________________________
          ____________________________________________________________

När vi sedan återkommer till notisprogrammet och vill söka på Celebriteter, visar datorn först Celebritet Bosse Rock, och sedan Nisse osv.

På så vis kan man ge sökordet ett prefix som är lika för hela kategorin, men ändå ha olika personer eller saker efter detta.

Sökning kan som sagt göras på valfritt sökbegrepp. Vid enter visas nästa post.

Koden Status kan användas för att beskriva hur projektet ligger till, om det är något som skall följas upp. Till exempel kan status användas enligt följande:

 1. = Påbörjat
 2. = Påbörjat en del resultat skapat
 3. = Arbetet pågår, 1:a kontroll gjord.
 4. = etc....

Notiser anställda

Hanterar anställningsregistret. Se ovan för detaljer.

Notiser artiklar

Hanterar artikelregistret. Se ovan för detaljer.

Notiser objekt

Hanterar Inventarieregistret. Se ovan för detaljer.

Notiser uppdrag

Hanterar uppdragsregistret. Se ovan för detaljer.

Utskrifter

Det finns en utskrift för varje register, och de visar notiserna i stort sett som dessa registrerades.

Kunder

Nedan ser vi beställningsbilden för kundnotiserna: Antal utskrifter ........:>_
 Rubriktext ..............: __________________________________________________

 Utskriftsintervall     fr.o.m.         t.o.m.
  Notistyp .............: ___           ___
  Kundnummer ...........: __________        __________
  Datum ................: ______          ______
  Tid ..................: ____           ____
  Status ...............: __            __
  Klardatum ............: ______          ______
  Operatör .............: _____          _____

 Sorteringsordning .......: 1 2 4 _ _  Notistyp 1  Kundnr  2  Kundnamn 3
                     Datum/tid 4  Tid    5  Status  6
                     Klardatum 7  Operatör 8  Text   9

 Antal notiser per sida ..: 2      (1/2)


Förutom intervall kan man här ange Sorteringsordning genom att skriva siffran för respektive fält. I exempel ovan kommer notiserna i Notistypsordning, sedan per kundnummer och Datum. Vill man endast ha i datumordning skriver man endast en 4:a.


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 adMix Marknadsanalys    Notiser        Utskrifter      Kunder        2015-09-23 15:48 Sida  8
                                              la      Framtidsvision AB

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Notistyp:
 Kundnr..:    100 Namn.....: Hans Olle Lundström AB
 Datum...: 2015-12-15   Tid......: 1618    Operatör: la
 Status..: 1     Klardatum:      Text....: Celebriteter Nisse


          Celebriteter
          ............................................................
          Nisse är en berömd sångare från Köping.
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Notistyp:
 Kundnr..:    100 Namn.....: Hans Olle Lundström AB
 Datum...: 2015-12-15   Tid......: 1630    Operatör: la
 Status..: 1     Klardatum:      Text....: Celebriteter Bosse Rock


          Celebriteter
          ............................................................
          Bosse Rock spelar trumma
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................
          ............................................................


 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Anställda

Motsvarande utskrift för anställningsregistret.

Artiklar

Motsvarande utskrift för artikelregistret.

Objekt

Motsvarande utskrift för objektregistret.

Uppdrag

Motsvarande utskrift för uppdragsregistret.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 2015 Elektrondata AB
Linux!