Elektrondatas hemsida

 

 

Dokumentation adMix bas


Övergripande

Installation

Inloggning

Konventioner

Hjälp

Client/Server

Användare

Backupkopiering

Menysystemet

Programtyper i adMix

Utskrifter

Återutskrifter

Säkerhet

Nattkörning

Veckokörning

Systemparametrar

LoggfilerÖvergripande.

adMix basmodul innehåller adMix-runtime, meny, och system och säkerhetsrutiner. Denna modul är obligatorisk och utgör själva grunden för de övriga modulerna.

Installation

Installation av adMix görs normalt av Elektrondata eller av auktoriserad återförsäljare. Installationen kan även göras på egen hand.

Inloggning

Varje användare i adMix måste också ha ett konto i UNIX-servern. adMix systemrutiner (Systemadministratör : Systemrutiner : Operatörer : Lägg in ny operatör) ger möjlighet att lägga upp nya användare som skall använda adMix i UNIX-delen. Som hemdirectory används normalt /usr/adMix/01/users/namn

När användaren loggat in ställs lite parametrar via hans .profile, och adMix startas automatiskt (sista raden i .profile).

För att kunna köra adMix på ett rimligt sätt måste han även vara upplagd i adMix operatörsregister. Se Systemrutiner : Operatörer . Genom att användarens inloggningskod överensstämmer med adMix-operatörens id - (Operatörens login), startas adMix med användarens meny och behörighetsnivå i den mån dessa är satta.

Om en behörighetskod är angiven i adMix operatörsregister måste denna anges för att adMix skall startas. Det kan alltså bli så att användaren både anger password för att komma in i UNIX, och behörighetskod för att komma in i adMix.

För att avsluta anger man "00" (noll noll) i huvudmenyn. Då avslutas adMix och man loggas ur.

Konventioner

När man kör adMix finns en del enkla regler att beakta - dessa anvisningar avser när Du kör adMix på en vanlig terminal (t.ex vt100), terminalemulerande PC eller MAC, eller på en X-terminal (Kör Du klientprogrammet adWin över nätverk gäller instruktionerna för adWin):

I menyn väljer man genom att ange siffran bakom texten, samt enter. Menyns ingångar kan bestå av program och undermenyer. Dessa har olika färg beroende på terminalinställning. Man kan starta ett program genom att man anger hela menyvägen: 010203 t.ex. Då startas det tredje programmet i den andra undermenyn under den första menyingången på huvudmenyn.

Nedan exempel på en fyllig meny i adMix - (via körning av terminal):


adMix  	M O D U L E R  		2002-09-04
  6.01                            Framtidsvision AB
Arkiv       Post       Unix       Arbetssätt       Hjälp              Rutin:  __ __ __ __ __

 Offerter.............: 1 Inköp................: 4 Kundreskontra........: 7
 Order & fakturering..: 2 Lager................: 5 Leverantörsreskontra.: 8
 Behov & planering....: 3 Statistik............: 6 Affärsredovisning....: 9

 Projektredovisning...:10 Tidsredovisning......:13 Marknadsanalys.......:16
 Förkalkyl............:11 Lön..................:14 Inventarieredovisning:17
 Registervård.........:12 Likviditetsanalys....:15 MPS..................:18

 Tidur................:19 Fönstersökning.......:22 Rapportgenerator.....:25
 Efterkalkyl..........:20 Kassarutiner.........:23 Systemadministratör..:26
 Kassa/order/fsedel...:21 Presentationsgrafik..:24 Byte av företag......:27

                           Utskrift & Arbetssätt 98
 Licensnr:  1                   Bakgrundsrutiner..... 99
 Skrivare:Terminalskrivare Lars A. Anderssonh    Avsluta adMix........ 00

Ett enter utan menyangivelse för Dig upp en nivå.

Ett 00 (noll noll) för Dig till högsta menynivån om Du befinner Dig på en undermeny, annars avslutar det adMix.

När Du har startat ett program kan Du återgå till menyn med ett escape, eller en tryckning på delete. Även ett enter med tömda sök/nyckelfält ger programavslut. se bild:


Inne i programmen rör Du dig normalt med tabulator eller piltangenter.

Markören visar om Du står på ett numeriskt eller ett alfanumeriskt fält.

I exempel nedan är markören en "brädhög" vid numeriskt fält, och en pil (>) vid alfanumeriskt fält.

 Kundnummer/EAN-kod ......: #_________ _____________       Sida (1-2): 1
 
 Sökbegrepp ..............:>________________________

I alfanumeriska fält kan man röra sig inne i fältet med piltangenterna vänster och höger.

Ett alfanumeriskt fält töms av ett mellanslag i första positionen.

Decimalpunkt används.

+-------------------------------------+
|        Kunder        |
|-------------------------------------|
|   10065 ASTRA Pharmaceutical   |
|   10068 SIAB           |
|   10071 Riksbyggen Distriktskont |
|   10073 AB ASTRA         |
|   10077 Mälar Galleriet     |
|   10078 A-Tre Arkitekter AB   |
|   10079 Skanska Fastigheter Sthl |
|   10085 SIAB BYGG AB       |
|   10087 AB Gyproc        |
|   10090 Sabema Material AB    |
|   10092 Joel Österbergs Ingenjör |
|   10093 Wärtsilä Diesel AB    |
|   10106 Carl Jacobson Ark.kontor |
|   10108 BRO           |
|   10111 Energo AB        |
+-------------------------------------+

I sökfönster gäller att pil-upp och pil-ner flyttar linjalen på motsvarande sätt. Nytt fönsterinnehåll (=bläddring) får genom pil-vänster för framåt, och pil-höger för bakåt. Även tab ger bläddring. Mellanslag ger flyttning av linjalen en pos nedåt. Val görs genom enter.

vid rapportbeställning gäller att man som regel kan ange olika omfång. Om man inte anger något omfång gäller max. omfång.

Hjälp

adMix har en sk. on-line Hjälp genom vilken man kan få direkt information om det fält man befinner sig på, eller få uppgifter om alla dokumenterade fält i en bild man ser.

Direktval   Snabbval   Arkiv   Post   Unix   Arbetssätt     Hjälp
 Kundnummer/EAN-kod ......: __________ _____________ +------------------------+
 Sökbegrepp ..............: ________________________ | InmatningsHjälp    |
                           | Ord och begrepp    |
 Namn/Adressrad 2.........: ________________________ _| Hjälptextnivå     |
 Adress/Postadress .......: ________________________ _| Ordbok         |
 Station/Telefonnr........: ________________________ _| Utveckling Hjälptexter |
 Landskod/Momsregistrering: __ _________________   +------------------------+
 Telefaxnr................: _________________
 Säljare .................: __

I bilden ovan väljer man typ av Hjälp:

 • InmatningsHjälp
 • Ord och begrepp
 • Hjälptextnivå
 • Ordbok
 • Utveckling Hjälptexter

InmatningsHjälp visar information om det fältet där markören står. Det kan se ut på följande sätt:

 Distrikt ................: ______
 Kategori ................: ____
 Kundtyp .................+---------------------------------------------------+
 Kundgrupp ...............| Säljarnummer används för att ange vilken säljare |
 Leveransvillkor .........| som är ansvarig för försäljning till kunden. Om  |
 Leveranssätt ............| säljarredovisning används, är detta nummer en   |
 Betalningsvillkor .......| direkt koppling till ett register för säljare.  |
 Kreditgräns (tkr) .......|                          |
 Prislista (1-9)/Rabatt % |                          |
 Momskod (0-6)/Valuta ....|                          |
 Fakturakundnummer .......|                          |
 Anmärkning ..............+---------------------------------------------------+

Fälten med avvikande färg är länkar till vidare Hjälprutor. Om man klickar på dessa genom Hjälpknappen visas nästa Hjälpruta osv.

Ord och begrepp ger en analys av de bild man för tillfället har på skärmen, och alla begrepp som finns definierade i databasen visas i avvikande färg eller intensitet, och man kan sedan flytta mellan dessa via tab. Denna mode avslutas med enter.

adMix Hjälp innehåller även en ordbok i alfabetisk ordning, samt en möjlighet att välja Hjälptextnivå.

De flesta Hjälprutor har länkar till andra rutor. Dessa skrivs i avvikande färg. Genom ett extra tryck på Hjälpknappen en speciell funktionstangent, beroende på terminaltyp, ofta F4, kan man aktivera dessa länkar med ett enter. Detta kan ske i flera led.

Hjälprutor kan även aktiveras genom rullgardinsmeny: esc plus h inom en sekund. Välj inmatningsHjälp.

I operatörsregistret kan Hjälpnivån sättas. Noll = ingen Hjälp. Men Hjälp kan alltid nbegäras enligt ovan. Vid t.ex nivå 1 visas alla Hjälprutor för den nivån där sådana finns.

Client/Server

Detta är när man kör adMix över ett nätverk, och har adWin installerad i en PC med Windows95 eller senare. menyn ligger då till vänster i form av ett filträd, som i utforskaren, och man kan använda musen vid körningen. Se beskrivning om adWin.

Användare

Varje användare skall som sagt ha ett konto i UNIX. Se inloggning ovan. Användaren skall även vara upplagd i adMix operatörsregister. Fyll i bilden i detta program, och avsluta med enter, så läggs en ny operatör upp. För detaljHjälp om de olika inslagsfälten, slå esc och h i sekvens inom loppet av en sekund, så visas en rullgardinsmeny i adMix-menyns överkant. Välj inmatningsHjälp.

Varje användare kan ges en menynivå. 5 är grundvärdet. Varje program och varje meny i adMix kan ges en sådan nivå (se Systemadministratör : Programbeskrivning ). Användaren ser alla program och menyer med samma eller lägre kod än han själv. Dessa koder kan alltså justeras för användaren och för respektive program/meny.

Användaren kan även ges en startmeny. Genom detta kan man begränsa en användares körning till en del av systemet, eller låta göra en helt personlig meny som endast denna användare har. Detta görs i så fall genom att man nyskapar en meny genom Systemadministratör : Menybeskrivning , där man t.ex kan skapa en ny meny på ett högt och oanvänt startnummer genom att därifrån referera till andra befintliga undermenyer eller program.

Man kan även ange en vanlig undermeny som startmeny för en viss användare, t.ex kundreskontra. Denna kan då endast köra just den modulen.

Inläggning av startinslag fungerar så att ett visst program startas när användaren loggar in. Denna funktion begränsar inte användarens möjligheter att köra olika program i övrigt.

För utskriftsvariant gäller att man här kan ange en avvikande hantering från den som finns beskriven i menyn. Följande val kan ske:

 1. 1 - Inget inslag eller 1, ger de utskrifter som definierats i menyn.
 2. 2 - Ger utskrifterna på bildskärmsterminalen.
 3. 3 - Ger utskrift på till terminalemulerande PC eller terminal ansluten skrivare.
 4. 4 - Ger utskrift till annan valfri skrivare, eller Serverns disk (ange skrivare disk).

I fältet Utskriftskö kan man lägga in en speciell utskriftkö för användaren. Detta kan vara aktuellt när man sitter på olika platser. Manuellt vald skrivare från menyn i samband med körning överstyr detta fält.

Backupkopiering

Varje natt körs en sk. Nattkörning. Den innehåller även den automatiska backupkopieringen. Detta kan kontrolleras under Systemadministratör : Systemrutiner : Säkerhetskopiering.

Från denna meny hanteras kontroll, manuell kopiering, inläsning av säkerhetskopia mm.

Menysystemet

Menysystemet är hierarkiskt uppbyggt men menyer och undermenyer i flera nivåer. Mer än 4:a nivåer är opraktiskt, men går att använda. Varje nivå kan innehålla 27 ingångar. Man väljer genom att ange siffran bakom önskad ingång, och enter.

Genom att ange flera val på en gång kan man nå sitt program med ett inslag (01 02 03). Denna adressering förutsätter att man slår in hela sökvägen, från huvudmenyn och nedåt.

Oavsett var man står i menyn kan man alltid nå rullgardinsmenyerna. Dessa innehåller generella rutiner och Hjälpmedel. Du når rullgardinsmenyn genom att slå esc plus första bokstav i önskat val, t.ex P inom loppet av en sekund. Då faller rullgardinen ner. Välj i denna genom Piltangenterna.

Arkiv

Innehåller funktioner för hantering av bilden. Återställande, sparande av adMix-bilder, utskrift av dessa mm.

Post

Innehåller funktioner för hantering av Unix email.

UNIX

Innehåller möjlighet att gå ut i UNIX, skrivarhantering och adMix monitor för bevakning av adMix-processer.

Arbetssätt

Ger användaren möjlighet att påverka sina utskrifter; byta skrivare, skriva på terminalskrivaren, eller på skärmen.

Man kan vidare bygga upp en kö för nattkörning - rapporter eller uppdaterande bakgrundsprogram, samt definiera specifika startinslag vid beställning av vissa dokument och rapporter. T.ex att urvalet alltid skall vara distrikt 2-3 när jag kör en viss statistiklista. Dessa startinslag kan definieras generellt eller personligt.

En annan möjlighet har är sk. Snabbval. De definieras här, och innebär att man kan nå en "Snabbvalsmeny" direkt från godtyckligt program, genom att begära "Snabbval" från rullgardinsmenyn. Snabbval är endast möjligt innifrån ett program, så denna meny visas endast om den finns definierad, samt först när man startat ett program. Genom att man definierar ett antal ofta körda program - t.ex Kundfråga, leverantörsfråga, etc kan man alltid nå dessa oavsett läge i systemet i övrigt, och sedan enkelt återgå till den tidigare uppgiften. Man hoppar alltså från det man håller på med, till en ny uppgift, och återgår sedan automatiskt i samband med avslut av "Snabbvalsprogrammet". Snabbvalsmenyer kan vara generella eller personliga.

En variant av Snabbval är direktval. Det innebär att man definierar ett specifikt hopp från ett program till ett annat. Detta görs från Snabbvalsmenyn. <>Hjälp

Här kan man begära Hjälp om inslagsfältet man står på, eller om alla definierade fält i bilden man ser.

Man kan också ändra sin Hjälpnivå.

adMix Hjälp är fältorienterad med länkar till andra begrepp. En mer utförlig text - denna - nås på Internet: www.elektrondata.se

Programtyper i adMix

Sidvis. adMix arbetar normalt med hela bilden. Det innebär att man gör klart alla inslag, och sedan sänder man bilden till datorn med enter. Det kan t.ex vara en sida i ett registervårdsprogram, eller en rapportbeställning.

 Kundnummer/EAN-kod ......: __________ _____________       Sida (1-2): 1 
 Sökbegrepp ..............: ________________________              
                                        
 Namn/Adressrad 2.........: ________________________ ________________________  
 Adress/Postadress .......: ________________________ ________________________  
 Station/Telefonnr........: ________________________ _________________     
 Landskod/Momsregistrering: __ _________________                
 Telefaxnr................: _________________
 Säljare .................: __
 Distrikt ................: ______
 Kategori ................: ____
 Kundtyp .................: ______                       
 Kundgrupp ...............: _1                         
 Leveransvillkor .........: __ __                       
 Leveranssätt ............: __                         
 Betalningsvillkor .......: ___                        
 Kreditgräns (tkr) .......: _______                      
 Prislista (1-9)/Rabatt % : 1 / ____                      
 Momskod (0-6)/Valuta ....: 1 / SEK     /                 
 Fakturakundnummer .......: __________                     
 Anmärkning ..............:>______________________________   Makuleras (j): _

Slå in ett kundnummer eller ettsökbegrepp, och enter.

I nästa läge visas kunden med kvittenser från datorn. T.ex vad kundens namn är, vilket distrikt det är i klartext osv.

 Kundnummer/EAN-kod ......: _______300 _____________       Sida (1-2): 1 
 Sökbegrepp ..............: Begnbågen_AB____________              
                                        
 Namn/Adressrad 2.........:>Begnbågen_AB____________ ________________________  
 Adress/Postadress .......: ________________________ ________________________  
 Station/Telefonnr........: ________________________ _________________     
 Landskod/Momsregistrering: __ _________________                
 Telefaxnr................: _________________
 Säljare .................: _4   Lasse Svängare
 Distrikt ................: _____3 Göteborg
 Kategori ................: ___3  Expor
 Kundtyp .................: _____1 Kundtyp 1                  
 Kundgrupp ...............: _1   Importör                  
 Leveransvillkor .........: _1 _1 Hämtas      Hämtas          
 Leveranssätt ............: _2   Hämtas                   
 Betalningsvillkor .......: __5  Förskott                  
 Kreditgräns (tkr) .......: __10000                      
 Prislista (1-9)/Rabatt % : 2 / ____                      
 Momskod (0-6)/Valuta ....: 3 / SEK  0.00 % / Svenska kr           
 Fakturakundnummer .......: _______100 Hans Olle Lundström AB         
 Anmärkning ..............: STOPPAS_!!!___________________   Makuleras (j): _

Slår man sedan yterligare ett enter får man nästa post. Det innebär då nästa kund - normalt nästa kundnummer om inte annan sökordning är begärd. På så sätt kan man bläddra i registret sidvis.

 Kundnummer/EAN-kod ......: _______301 _____________       Sida (1-2): 1 
 Sökbegrepp ..............: Båtaffären_AB___________              
                                        
 Namn/Adressrad 2.........: Båtaffären_AB___________ c/o_Fiskaffären_________  
 Adress/Postadress .......: Båtgatan_9______________ 123_45__Båtstad_________  
 Station/Telefonnr........: ________________________ 1234-12345_______     
 Landskod/Momsregistrering: __ _________________                
 Telefaxnr................: _________________
 Säljare .................: _3   Torbjörn Gard
 Distrikt ................: _____1 Argentina
 Kategori ................: ___1  Tillverkande industri
 Kundtyp .................: _____1 Kundtyp 1                  
 Kundgrupp ...............: __
 Leveransvillkor .........: _1 _1 Hämtas      Hämtas          
 Leveranssätt ............: _2   Hämtas                   
 Betalningsvillkor .......: __3  90 dagar netto               
 Kreditgräns (tkr) .......: _______                      
 Prislista (1-9)/Rabatt % : 2 / ____                      
 Momskod (0-6)/Valuta ....: 1 / USD 25.00 % / Us Dollar
 Fakturakundnummer .......: __________
 Anmärkning ..............: ______________________________   Makuleras (j): _

Om man tömmer sökfälten - oftast i highligt eller med versaler - och slår enter avslutas programmet.

När man registrerar nya poster i ett register kan man utgå från de data som fanns i tidigare registerpost. Allt man behöver göra är att ändra det unika sökbegreppet, kundnummer, artikelnummer etc, samt göra en ändring i datadelen av posten - t.ex pris, postnummer, etc, och sedan slå enter så läggs den nya posten upp. Registervård : Kunder : grundinformation är ett exempel på ett sådant program.

Radvis. Denna typ av program hanterar oftast tabeller: betalningsvillkor, valutor, leveranssätt etc.


 Startnummer: __1

 Nr Betalningsvillkor    Dagar Proc Nr Betalningsvillkor    Dagar Proc
           Kod (F/E)                   (j)
  1 30_dagar_netto_________ _ __30 ____  2 60_dagar_neto__________ _ __60 ____
  3 90_dagar_netto_________ F __91 ____  4 120_dagar_netto________ F _120 ____
  5 Förskott_______________ _ _-50 ____  6 Efterkrav______________ E __10 ____
  7 10_dagar_______________ F __10 ____  8 _______________________ _ ____ ____
  9 _______________________ _ ____ ____ 10 _______________________ _ ____ ____
 11 _______________________ _ ____ ____ 12 _______________________ _ ____ ____
 13 _______________________ _ ____ ____ 14 _______________________ _ ____ ____
 15 _______________________ _ ____ ____ 16 _______________________ _ ____ ____
 17 _______________________ _ ____ ____ 18 _______________________ _ ____ ____
 19 _______________________ _ ____ ____ 20 _______________________ _ ____ ____
 21 _______________________ _ ____ ____ 22 _______________________ _ ____ ____
 23 _______________________ _ ____ ____ 24 _______________________ _ ____ ____


 Kod=E: Efterkrav. Kod=F: Fri leveransmånad.

Varje rad utgör en eller två registerpost(er). Om fältet Startnummer visas anger man 1 i detta och slår enter, så visas tabellen från start.

I dessa program erhålles ingen kvittens vid ändring eller nyuppläggning. Bilden töms, eller om inget fält för "startinslag" finns, avslutas programmet. Kontoll av inslaget värde kan då ske genom att man åter anger aktuellt startnummer, eller återstartar programmet.

Se t.ex Registervård: valutor eller Registervård : Leveransvillkor för denna typ av program.

Registrering med kvittensarea Denna typ innebär att man registerar radvis/sidvis och sedan ser det registrerade i bildens överkant - som på en slagremsa. Ett exempel på denna programtyp är Affärsredovisning : Registervård : Kontoplan.


  Konto Kontonamn               Typ B/R Rad SRU Kst Kbr Prj TUR

  1   T I L L G Å N G A R          T    1
  1-   ===================================  T    1
  1040  Licenser                  B  1
  1200  Maskiner och inventarier          B  1
  1209  Avskrivningar inventarier         B  1
  1210  Inventarier möbler etc         D  B  1
  1219  Avskrivningar möbler etc          B  1
  1220  Inventarier data            D  B  1

 Kod.....................: L
 Kontonr.................:>1220__
 Kontonamn...............: ___________________________________
 Debet/Kredit/Text.......: _
 Balans/Resultat.........: R
 Radmatning (1-9, Sida)..: 1         SRU-kod: ___
 Kostnadsställe ( ,J,N,R): _
 Kostnadsbärare ( ,J,N,R): _
 Projekt ( ,J,N,R).......: _         Utläggsregistreras i TUR (J): _

Man styr då ofta programmet med koder:

L - Lista poster i registret

R - Registrera en post. Om Du anger befintligt ID kan Du ändra i posten.

M - Makulera post.

Makulering kan som regel endast ske med poster utan saldon.

Utskrifter

Utskrifter styrs som sagt från Systemadministratör:Programbeskrivning, där man kan ange önskad skrivare per meny, undermeny eller programingång. I fältet Utskrift Könamn anger man skrivarens namn. Denna måste vara definierad i UNIX på vanligt sätt. Om ingen skrivare är angiven blir skrivare adMix grundvärde. Skrivarangivelsen fungerar hierarkiskt, så att om man t.ex anger en skrivare xxx för kundreskontramodulen, så kommer den att gälla för alla underliggande program i den menyn.

adMix installationsscript vill att följande skrivare finns: adMix, lager, dokument .

adMix är tänkt som listskrivare; lagerrapporter, statistik, bokföring etc.
lager är tänkt som skrivare för fraktsedlar, packsedlar etc.
dokument är tänkt för fakturor, orders mm.

Detta är inte nödvändigt, men underlättar då vissa förhandsdefinitioner är gjorda i samband med installationen.

Programbeskrivningsprogrammet speglar menyn, och körs genom att man anger startnummer. Detta framgår av fältet "Nästa post" efter modulens eller programmets namn. Om man t. ex vill gå till programmen för affärsredovisning anger man startnummer 450. Detta framgår av rad 9 på första sidan. Genom att ange detta nummer förflyttas man till redovisningens meny. Vill man gå vidare till rapporter blir det 469 som skall anges. Här kan man sedan ange skrivare för en eller flera rapporter. Vill man ange en skrivare för alla rapporterna gör man det på undermenyraden för rapporter - rad 452 i föregående bild.

I detta program kan man även ändra menytexter och programrubriker i menyn, samt ange behörighetskoder. Mer om behörighetskoder under säkerhet.

De skrivarangivelser som ligger i menyregistret på detta sätt utgör grundvärde vid utskrifter. De överstyrs av eventuell skrivarangivelse i opetatörsregistret, samt eventuell manuell angivelse i samband med körning. Genom att ange 98 från menyn kommer man in till en undermeny för Utskrifter och Arbetssätt. Man når här i princip samma funktioner som via motsvarande rullgardinsmeny.


Välj utskriftssätt eller Arbetssätt för menyn enligt nedan..................:>1

              U t s k r i f t s s ä t t

Utskrifter skickas till förutbestämda utskriftsköer.........................: 1
Utskrifter visas på din terminal............................................: 2
Utskrifter på skrivare ansluten till din terminal...........................: 3
Annan utskriftskö kan väljas för alla utskrifter............................: 4

           A r b e t s s ä t t f ö r m e n y n

Inläggning av rutiner för planerad körning under natten.....................: 5
Denna sida visas och val görs vid varje start av bakgrundsrutiner...........: 6
Inläggning av generella startinslag.........................................: G
Inläggning av personliga startinslag........................................: P
Inläggning av generella Snabbval............................................: S
Inläggning av personliga Snabbval...........................................: s

Hopp till meny för hantering av skrivare och utskrifter.....................: m
Registervård utskriftskö....................................................: r

Här har man dock 2 ytterligare rutiner: Meny för hantering av skrivare och utskrifter där man kan göra visst skrivarunderhåll, samt göra återutskrifter av dagens rapporter och dokument från adMix. Dessa utskriftsfiler tas bort av nattkörningen, så möjlighet till återutskrift på detta sätt gäller bara under samma dag.

Registervård skrivare hanterar information om de skrivare adMix använder. Det innebär att alla skrivare som skall användas av adMix måste registreras här. Här anges bl.a. antal rader som skall skrivas på varje papper, teckenset( ISO, DOS, ROMAN 8) , samt vänstermarginal.


 Utskriftskö............: adMix_____       Makuleras (J): _
 Beskrivning............:>Standardskrivare___________________
 Fabrikat...............: ___________________________________
 Placering..............: ___________________________________
 Dokument...............: ___________________________________

 Max antal rader........: 41
 Annat teckenset (1/3)..: _
 Vänstermarginal........: __

 Kommentar..............: ___________________________________
             ___________________________________
             ___________________________________
             ___________________________________

 Adressnummer...........: ___

För alla utskrifter gäller att det skapas en diskfil under /usr/adMix/01/tmp/, eller /usr/adMix/01/lpr/ . Denna fil får ett slumpmässigt nummer som namn. Om man använder skrivare disk sker endast ett skapande av denna diskfil.

Startbild. När man startar en utskrift anger man som regel hur många utskrifter man önskar. Oftast en. Om man inte anger något antal startas heller ingen utskrift. Varje rapport eller dokument i adMix har som regel en Startbild varifrån själva beställlningen sker. Denna bild innehåller vanligtvis även en serie urval. T.ex f.o.m. - t.o.m. datum, kundnummer, distrikt, verifikat o.s.v.

Om man inget anger i dessa omfångsval får man maximala omfånget. Om man anger f.o.m. 100 men inget i t.o.m, får man allt från 100 till sista post, o.s.v.

adMix rapporter använder dubbelskrift för rubriker och totaler etc. Detta hanteras inte av alla skrivare, eller ibland vill man inte ha det så. Man kan då ändra detta i adMix startscript. se /usr/bin/adMix för detaljer om detta.

I rapportgeneratorn gäller att alla datumangivelser sker med hela årtalet: 20150401-20150430. I rapportgeneratorn gäller även att omfång för saldofält som kan vara negativa bör undvikas vid rapportgenerering. Om man ändå väljer att ha detta måste "-999999999" anges i f.o.m valet för att även poster med ett negativt värde i detta fält skall visas.

I operatörsregistret kan man ange att man som första sida på sina rapporter önskar utskrift av startsidan.

I de flesta rapporter finns möjlighet att skriva en fri text. Den skrivs då i rapportens huvud.

Utskrift av dokument. De flesta dokument produceras av adMix i ett standardutförande, vilket sedan kan modifieras lokalt via ett awk-script. Vid utskrift av t.ex fakturor skapar adMix ett utskriftsregister som är indata till ett awk-script. Detta har samma namn/nummer som COBOL-programmet. På detta sätt kan man enkelt göra lokala modifieringar i det utskrivna dokumentet.

awk-programmen ligger i /usr/adMix/01/bin, och transfilerna i /usr/adMix/01/trans.

För dokument i adMix gäller att den senast utskrivna omgången kan skrivas ut fram till dess att nästa omgång skrivs ut. Denna ombeställning görs via ordinarie program, och kan inte omfångsbegränsas.

Återutskrifter

Återutskrift bygger på att utskriftsfilerna sparas på disken, och att inga beräkningar eller uppdateringar sker i samband med detta. Återutskrift kan vara aktuellt vid papperskvadd, eller dåligt färgband/toner etc.

Om man kör adMix kan man göra återutskrift genom att slå 98 i menyn. Man kommer då till Utskrift & arbetssätt. I denna meny väljer man m för hopp till Hopp till meny för hantering av skrivare och utskrifter.


 a d M i x - S y s t e m r u t i n e r                2000-05-10
  6.0   Utskrifter                  Framtidsvision AB
-------------------------------------------------------------------------------


            1. Status för skrivarkö.
            2. Status på utskrifter.
    
            3. Sätt igång skrivarkö.
            4. Deaktivera skrivarkö.

            5. Ta bort utskrift ur kö (stoppa utskrift).

            6. Återutskrift av valfri rapport.
            7. Återutskrift av valfritt dokument.
            8. Återutskrift av valfri övrig utskrift.

            A. Starta 'scheduler'
            B. Stoppa 'scheduler'
    
    
            Välj rutin: 


I denna meny finns tre olika typer av återutskrifter:

6. Återutskrift av valfri rapport.
7. Återutskrift av valfritt dokument.
8. Återutskrift av valfri övrig utskrift

Nummer 6 innebär utskrift av en vanlig rapport, journal, eller statistiklista etc., vilken startats från adMix. Den kommer att ligga kvar till nästa nattkörning tar bort densamma.

Nummer 7 innebär återutskrift av ett dokument, en offert, order, faktura, beställning, krav etc. Något som normalt skall skickas till kunden. För dessa gäller att man kan välja på två typer av återutskrift: Dels den senaste omgången, dels alla dagens utskrifter.

Nummer 8 innebär återutskrift av andra dokument, som regel ej aktuellt.

Starta önskad typ av återutskriift och följ instruktionerna.

Om endast slutet av dokumentet eller rapporten önskas återutskrivet kan man ange startsida, eller kundnummer från vilken återutskriften skall ske. Återutskriften går sedan alltid till slutet av filen.

Man måste alltid ange vilken skrivare materialet skall komma ut på (adMix, dokument, lager etc). Anger man terminal kan man titta på utskriften först.

Anger man ett s (slut) så hoppar man ur rutinen.

Om man kör adWin gäller att man väljer Arkiv: Återutskrift. Man får där upp ett fönster med tillgängliga utskrifter. Klicka på en och välj skrivare, samt klicka på Skriv ut markerad så kommer listan ut.

Säkerhet

Det finns flera säkerhetsfunktioner inbyggda i adMix.

UNIX password

Varje UNIX-användare har normalt ett password. Beroende på säkerhetskraven kan användaren tvingas att byta detta med visst intervall, eventuellt får han inte välja password själv. UNIX-nivån ligger utanför adMix domäner, men redan vid inloggningen grundläggs förutsättningarna för ett säkert system.

adMix behörighet operatör

I adMix operatörsregister kan man ange behörighetskod. Denna är till skillnad från UNIX-password öppen för systemansvarig att underhålla. Systemansvarig tilldelar alltså användaren en behörighetskod.

Denna kod måste då anges varje gång operatören startar adMix.

adMix behörighet menyregister

Denna behörighetskod ligger registrerad i ett behörighetskodsregister. Se Systemadministratör : Behörighetskoder. Varje kod har ett nummer. Detta nummer anges i fältet för behörighetskod i programmet Systemadministratör : Programbeskrivning. På så sätt kan man arrangera med behörighetskoder för alla menyer och alla program. Till skillnad från operatörernas behörighetskoder som ju är personliga, är dessa koder generella för alla.

Menynivåer

Genom att lägga programmen på olika nivåer (se Systemadministratör : Menybeskrivning) och matcha dessa med operatörernas nivåkoder kan man skapa en miljö där användarna endast ser det "dom skall se".

Tidslås

Detta sätts i adMix-scriptet (se /usr/bin/adMix) och tvingar användaren att slå in senast angiven behörighetskod efter x sekunder av inaktivitet.

Inputlog

Detta register innehåller alla knappnedtryckningar som görs av operatörerna i adMix, och kan användas för revisioner och kontroller av körningar. Funktionen träder i kraft via adMix-scriptet, och det faktum att filen /usr/adMix/01/adm/inputlog finns på disken.

Nattkörning

Nattkörningen startas varje natt via cron i UNIX, och den sköter bl.a om säkerhetskopiering, borttagning av utskriftsfiler, flyttning av loggfiler, exekvering av beställda nattkörningar, samt hantering av leveranstidstabell mm. Se /usr/adMix/csh/natt

Veckokörning

Veckokörningen går varje söndagsnatt, och innehåller förutom nattkörningen även funktioner för hantering av inputlog och diskutrymme. Se /usr/adMix/csh/vecka.

Systemparametrar

adMix startas via ett script som ligger i /usr/bin och heter adMix. Dessa kan vara t.ex vid vilken nivå varning om lite diskutrymme skall komma, Hjälptextnivå, timeouttid för behörighetskod/tidslås, hastighet för ansluten terminalskrivare, Extra svärta i rubriker vid utskrift, användande av inputlog, storlek på loggfiler, mm.

Rullgardinsmenyernas innehåll och utseende bestämms av en fil som heter Windows och ligger i /usr/adMix/bin. Om man lägger denna fil i användarens hemdirectoty /usr/adMix/01/user/ kan den ändras individuellt. Då orginalet bl.a. innehåller möjlighet att gå ut i UNIX klan det vara aktuellt att stänga den möjligheten för vissa användare. Man kan också lägga till egna rutiner här.

Loggfiler

adMix skapar en del loggar som kan vara till Hjälp vid felsökning och analys.

De programspecifika loggarna har samma namn som sitt program (t.ex axs123), och skapas i /usr/adMix/01/log/ där 01 är bolagsnummer. Om katalogen log inte finns skapas filerna i katalogen trans. Nattkörningen flyttar sedan över dessa till /usr/adMix/01/adm där de läggs ihop med tidigare loggar.

Grundlog - loghistory

Denna log ligger i /usr/adMix/adm och avser större händelser i systemets historia, samt backup.körningar:

vecka: Företag: 01 980503 00:15:05-07:45:51 Veckokörning (1)
vecka: Företag: ED 980503 07:45:54-12:01:45 Veckokörning (1)
packer.sh: 980503 12:09:51 Komprimerat 01 5 block
packer.sh: 980503 12:17:34 Komprimerat ED 38 block
/usr/bin/makebackup.sh: 980504 00:20:36 - 01:44:32 110275584 tecken Okay
/usr/bin/checkbackup.sh: 980504 02:36:17 Okay
/usr/bin/makebackup.sh: 980505 00:20:37 - 01:43:43 110317056 tecken Okay
/usr/bin/checkbackup.sh: 980505 02:34:45 Okay

Raden "vecka..." visar att veckokörningen gått, samt i vilket företag.
Raden "packer ....." visar att registerkomprimering och kontroll gått, i vilket företag, samt mängd frigjord disk.
Raden "/usr/bin/makebackup..." visar att backup skapats samt dess storlek.
Raden "/usr/bin/checkbackup..." visar huruvida kontrolläsning av backupen gått bra.

Programloggar

Varje bakgrundsprogram - lista eller uppdaterande program skapar en log under sitt eget namn. Om allt gått ok finns i denna log normalt endast datum och klockslag för start och stop. Vid problem redovisas dessa med aktuellt felmeddelande.

<<980515 12:25:49 - 980515 12:28:53>>
<<980515 12:33:45 - 980515 12:36:48>>

Dessa loggar flyttas av nattkörningen från katalog log eller trans till adm under respektive företag.

Inputlog

Denna sätt på eller av i adMix-scriptet, och innehåller de knapptryckningar som görs, samt resultatet av dessa. Den är ganska komplex att följa men kan vara till stor Hjälp vid felsökning etc. Exempel:

2015-12-15 09:41:05#al#bok/axs907#1#1##Ch#
2015-12-15 09:46:38#al#bok/axs907#1#1##c#
Datum och klockslag. Sedan operatören i adMix, och program som körts. Tecknet # är fältskiljande kod. Sidan1 fält 1 var blankt, operatören slog in "Ch". En stund senare kommer nästa rad med liknande innehåll, fast blankt ändras till "c".

Uppdateringslogg

Log.AMD - Skapas vid sk. Amendkörningar i samband med uppdatering av programvaran från Elektrondata. Detta kan vara nödvändigt då t.ex ett register utökats och behöver återskapas.

Log.checkdir - ger detaljer från ovanstående.

Packerlog

Log.packer.01 - visar detaljer från veckokörningens komprimering av register.

Veckolog

Log.vecka - visar veckokörningens resultat.

Client/serverlog

Log_spx - visar protokollhanteringens meddelanden.


Exempel saknas fn.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB