ELEKTRONDATA - i branschen sedan 1972, och fortfarande där. Grundrutiner som ingår i alla system

Dokumentation adMix Installation

Installera adMix
Tape med tar-format
Script som körs
Kataloger och register
Operatörer
Skrivare
Företag
Dokument
Backup
Löpande uppdateringar av adMix
Dokumentation

Flöde adMix installation

Installera adMix Tape med tar-format Script som körs Kataloger och register Operatörer Skrivare Företag Dokument Backup Löpande uppdateringar av adMix Dokumentation

Installera adMix

adMix körs på UNIX-operativsystem av olika sorter. SCO och Linux är fn. de vanligaste varianterna. Därför måste den maskin där adMix skall köras ha detta installerat först.

Tape med tar-format

adMix levereras som regel på ett sk. QIC-band i tar-format. Inläsning sker lämpligast genom kommandot

tar xf /dev/tape

Script som körs

Efter inläsning körs

/usr/adMix/csh/INSTALL/check

Detta script installerar adMix.

Kataloger och register

adMix med program och register ligger i /usr/adMix. Följande kataloger är aktuella där:

00

Innehåller en masteruppsättning av register typ kontoplan och lönearter. Kallas installationsföretaget.

01, 02, osv

De operativa företagen. ges namn från 01 till 98. Desa innehåller sedan:

EXT

Detta står för externa data, och här läggs filer som skall exporteras till andra system, eller importeras till adMix.

adm

Detta är den lokala katalogen för administration. Det innehåller loggar för program som körts just i detta företaget.

adr

Marknadsmodulen med sitt adressregister mm. Tillvalsmodul.

art

Artikelregister mm ligger här.

bas

Innehåller diverse grundläggande register som meny- och registerbeskrivning mm.

bin

Innehåller företagets awk-program, dvs, olika utskriftsprogram för dokument mm., offerter, order, fakturor etc.

bok

Redvovisningsmodulen.

ekl

Efterkalkyl. Tillval.

fkl

Förkalkyl. Tillval.

inv

Inventarieredovisning. Tillval.

jou

Journalfiler från olika registreringsprogram.

knd

Kundregister mm.

krk

Kundreskontramodul.

lgr

Lagermodul.

log

Loggdirectory. Här samlas dagen alla loggfiler. Varje bakgrundsrutinrutin genererar en loggfil med start- och stoppklockslag, samt ev. felmeddelanden. Loggfilerna innehåller programmets nummer i sitt namn, t.ex axs999 Om directory log inte finns, skapas loggana i directory trans.

Varje natt flyttas loggarna från log till adm där de läggs till de gamla loggfilerna för respektive program.

lon

Lönemodulens katalog. Tillval.

lpr

Här ligger dagens utskriftsfiler. Dessa ges namn slumpmässigt. Genom dess filerv kan återutskrift ske via adMix meny eller via adWin.

Dessa filer tas bort av adMix nattkörning.

lrk

Leverantörsreskontran.

off

Offertmodulen. Tillval.

ord

Ordermodul.

stk

Statistikmodul.

tmp

Temporärt directory med arbetsffiler.

trans

Transaktionsregister, ofta infilerv till awk-programmen i bin-katalogen.

tur

Tids- och uppdragsredovisning. Tillval.

users

Detta företags användares hemkataloger.

99

Testföretaget. Följer alltid med, och kan användas fritt för studier och tester.

acu

Innehåller COBOL-program. Indelat modulvis.

adm

Administrativt directory, innehållande olika typer av loggfiler.

bin

Innehåller runtimeprogram för COBOL och olika hjälpprogram.

csh

Innehåller shellscripts för skrivarhantering, backuphantering, upplägg av nya operatörer etc. Dessa nås från adMix meny genom Systemadministratör Systemrutiner .

txt

Innehåller hjälptexter till adMix olika fält.

Operatörer

Operatörerna ligger i /usr/adMix/bas/register, och administreras via Systemadministratör Operatörer i adMix meny. Operatörens inloggningsnamn skall vara samma som inloggningen i UNIX. Fyll i formuläret och ange med ett N att operatören skall nyuppläggas.

Om operatören inte finns upplagd i UNIX kan detta ske genom Systemadministratör Systemrutiner Operatörer i adMix meny. Genom att använda denna rutin får man en tillrättalagd profil för adMix, samt att adMix startar automatiskt vid inloggning, samt att operatören loggas ut vid avslut av adMix.

Skrivare

I adMix kan utskrifter ske på centralt ansluten serverskrivare, eller på lokalt- eller nätverksansluten skrivare. SE skiss nedan:

Skrivarhantering

adMix skrivarhantering är flexibel. Genom Systemadministratör Programbeskrivning kan man ange till vilken serveransluten skrivare ett visst programs utskrifter skall gå genom att ange dess namn på platsen för utskriftskö i detta program.

Om ingen angivelse finns används grundskrivaren adMix. Angivelserna i Programbeskrivning är hierarkisk. D.v.s att anger man en skrivare på hög nivå, t.ex Lager gäller detta för alla program under denna angivelse (menyer och undermenyer).

Förutom att man kan ange skrivare i Programbeskrivning kan man även styra utskriftshanteringen via operatörsregistret på följande sätt:

1 = Utskrift skall ske enligt standardangivelse i Programbeskrivning.
2 = Utskrift skall ske till min bildskärm. Endast adMix, ej adWin.
3 = Utskrift skall ske lokalt på min skrivare.
4 = Utskrift skall ske på skrivare xxxxx. Kan även vara serverns disk (ange disk).

När man kör adWin (PC-klienten i nätverk) skall man ange en 3:a i fältet för utskriftshantering om man vill ha lokal hantering av utskrifterna. Man kan även välja detta lokalt i klienten genom Arkiv Skrivare Lokal. Denna funktion ger då möjlighet att skriva ut materialet på vilken som helst giltig skrivare i nätverket, eller egna disken, eller till skärmen.

I adMix finns några skrivare som standard:

adMix
dokument
lager

Där adMix är standardskrivaren för rapporter, och normalt definierad för 17 tecken per tum, vilket innebär att en normal utskriftsrad om 122 tecken får plats på ett stående A4. (Vid den normala teckentätheten om 10 per tum krävs annars ett liggande A4 för 122 tecken.) Denna skrivare är tänkt för rapporter och journaler etc.

Dokument är skrivaren för dokument till kund: Offerter, Orderbekräftelser, Fakturor, Följesedlar etc. Denna skrivare är som regel satt till 10 tecken per tum, stående A4, Near Letter Quality.

lager är en skrivare tänkt för fraktsedlar, plocksedlar etc. den är för stående a4 10 tecken per tum.

Förutom dessa skrivare kan man naturligtvis definiera egna. Detta sker genom adMix meny: Systemadministratör Systemrutiner Skrivarhantering.

För den lokala hanteringen av utskrifter via adWin, se adWins dokumentation.

Företag

Man kan köra adMix med flera olika företag - varje nytt företag utgör ett tillval, och debiteras separat med 20% av prislistepriset. Företagen ges nummer i adMix-katalogen. T.ex 02, 03, 04 etc. Genom ett arrangemang i menyregistret kan man låta operatörerna starta i en meny för bolagsval istället för modulval som är standard. Om man kör olika bolag visas dessa som flikar i adWin.

Dokument

Dessa är som regel skrivna i awk, och finns i grundutförande i katalogen /usr/adMix/00/bin . Följande dokument är aktuella:

awk087 - Offert
awk110 - Orderbekräftelse
awk111 - Plocksedel
awk160 - Fakturor
awk182 - Adressetiketter gods
awk183 - Dito variant 1
awk186 - Dito variant 2
awk192 - Postens företagspaket
awk281 - Faktura kassarutiner
awk307 - Inköpsorder
awk337 - Inleveranskvitto
awk485 - Kundkort marknadsanalys
awk486 - Kundkort till PILOT handdator
awk525 - Kravbrev
awk562 - Räntefaktura
awk945 - Faktura efterkalkyl
awk946 - Faktura Tids- och uppdragsredovisning
awk992 - Följesedel efterkalkyl

Dessa program hämtar sina indata från katalogen /usr/adMix/01/trans (Observera att katalogen 01 i denna angivelse beteckna företaget, och alltså skall vara 02 för företag 02 etc. Infilerna i transkatalogen har normalt samma namn som själva programmet.

Backup

Backuptagning sker via nattkörningen, och dess omfång specificeras via adMix menyn: Systemadministratör Systemrutiner Säkerhetskopiering. I denna menys huvud kan man se vad backupkopieringen omfattar. Förutom det här specificerade tas alltid backup på vissa systemfiler, t.ex /etc/passwd, skrivarspecifikationer och portbeskrivningar, för att man skall kunna återskapa sin gamla adMix-miljö efter ett eventuellt haveri.

Varje natt skriver backuprutinen i /usr/adMix/adm/loghistory. En rad för skapandet av backup, och en rad för kontrolläsning av backup. Vid eventuella felaktigheter meddelas systemansvariga via mail. Systemansvarig(a) definieras i menyn ovan.

Löpande uppdateringar av adMix

adMix vidareutvecklas ständigt. Myndigheternas krav, nya tekniska möjligheter, kundernas önskemål etc driver denna process. Alla adMix-installationer kör på "senaste" versioner av programkoden. Uppdatering sker vi behov, eller minst en gång per år. Denna kommer via telenätet eller på tape. Med varje uppdatering följer inläsningsinstruktioner och dokumentation över gjorda förändringar sedan senaste uppdatering. Det är av yttersta vikt att erhållen uppdatering läses in. Om man väljer att inte läsa in en uppdatering måste detta ovillkorligen meddelas Elektrondata. Annars kommer de av oss fortsatt skapade uppdateringarna till denna maskin att sakna information, med sannolika svårigheter som följd.

Dokumentation

adMix dokumentation levereras på disk, och förekommer i 3 former:

1. Som fältorienterade hjälprutor med hypertextlänkar vilka nås direkt från aktuellt program.
2. Som Internetdokument (HTML) med hypertextlänkar, med flödesscheman och beskrivade text.
3. Som nyhetsnotiser i samband med ändringar eller nyskapande i programmen.

Hjälprutor

Nedan visas ett exempel på den fältorienterade hjälprutan med hypertextlänkar (blå i detta exempel).

Varje fält med rubrik i adMix kan ha en sådan hjälpruta, med vidare referenser enligt hypertextlänksystemet (klicka på en länk så visas mer text om det begrepp som Du klickade på).

Hjälprutorna kan vara systemglobala, modulglobala eller programspecifika. Det innebär att definitionen av t.ex Kundnummer kan vara samma över hela systemet, eller endast samma inom en modul, eller olika från program till program, beroende på inskalgsmöjligheter etc.

Hjälprutesystemet är nivåstyrt. I adMix meny Systemadministratör Operatörer kan man ange hjälptextnivå. Nivåerna Första gången och Nybörjare är de mest använda, samt nivån Ingen hjälp. Om man väljer t.ex första gången visas hjälprutor i nästan varje skede. Om man väljer ingen hjälp får man själv kalla på hjälpruta om sådan önskas.

Internetdokument

Artiklar med klickbara flödesschema och hypertextreferenser. Detta dokument är ett exempel på denna form av dokumentation. Den finns tillgänglig i sin senaste form på Elektrondatas webbsida: www.elektrondata.se

Nyhetsnotiser

Dessa produceras i samband med att program ändras eller färdigställs. Man kan prenumerera på dessa geno att anmäla sig på en sk. mailinglist på Elektrondatas webbsida. Man får då dessa notiser som email. Man får även dessa som bilaga till alla uppdaeringar av adMix. På Elektrondatas webbsida kan man även studera dessa historiskt. Klicka här för exempel på nyhetsnotis.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB
Linux!