Elektrondatas hemsida

 

 

Dokumentation adMix Marknadsanalys


Övergripande

adMix Marknadsanalys är en fristående modul i adMix, men den kan kopplas till kundregistret genom att adresser kan aktiveras till kunder. Efter att en kund skapats lever de olika posterna "sina egna" liv, utan vidare kontakt. Adressregistret är främst tänkt att användas som ett komplement till kundregistret, ett register där de olika personerna hos kunden finns registrerade med telefonnummer etc.

Utdata är främst adressetiketter, samt ett frågeprogram för bildskärm. Genom rapportgeneratorn kan man skapa egna rapporter för uppföljningar av utskick och underlag för telefonförsäljning mm.

Genom rapportgeneratorn kan man även skapa utdata på disk för export till andra datorer.

Marknadsanalysen är kopplad till Kund och Leverantörsregistret på så sätt att nya kunder och leverantörer automatiskt förs över från dessa register till adressregistret i samband med adMix nattkörningar. Det finns även en manuell koppling från adressregistret till kundregistret.

Genom tillvalet Notishantering kan man bygga upp en informationsbank runt adresserna, med uppgifter om gjorda besök, bemärkelsedagar, intressen, mm mm.

Genom tillvalet Kundkort kan man bygga upp en informationsbank kring kunden och dennes nyckelpersoner: Grunddata, statistiska uppgifter, detaljer ur offertstock och orderstock, betalningsmönster, mötesanteckningar, besöksplaner etc etc. Kundkortet samarbetar med flera andra moduler i adMix, och hämtar data från dessa.

REGISTERVÅRD ADRESSER


Starta registervård adresser. Programmet visar ett formulär som skall fyllas i.

Börja med adressnummer. Detta måste vara unikt. Fältet kan innehålla både siffror och bokstäver (=alfanumeriskt), 12 tecken.

Sökbegreppet är valfritt. Fyller Du inte i detta, kommer första delen av namnet att användas.

Koden för Kund, Leverantör, Manuell eller Privat måste fyllas i. Koderna K och L innebär att adresserna kommer från kund- och leverantörsreg. M innebär att koden registrerats manuellt, och P att det är en manuellt registrerad privat adress. Denna adress syns bara för det loginnamn som registrerar adressen.

Fyll sedan i namn, attention, adress etc på bästa sätt, så fylligt som möjligt. Endast namn är dock obligatoriskt.

För koderna kategori, distrikt, kund och typ gäller att de värden som för ligga hör definieras i programmet "Klassificering", där man anger giltiga koder samt deras förklarande text, t.ex 1 - Distrikt GBG , 2 - distrikt SKÅNE osv.

Text är ett fritt textfält, och fria koder kan användas för urval vid etikettutskrift. T.ex skriv ut alla etiketter som har ett "x" i första pos, och inte ett "m" i 4:e position osv.

När hela bilden är ifylld, tryck enter, och adresser läggs ut i adressregistret.

Om Du har angett ett adressnummer som redan finns, kommer programmet att visa den adressen.

Om du skall lägga upp flera adresser på ett företag, där t.ex endast Attention växlar, kan Du först begära fram en adress, och sedan ändra dess nummer (1234 till 1234-1 t.ex) samt ändra attentionfältet, och sedan slå enter. Du får då en ny adress med utgångspunkt från den första.

Genom att lägga ett "J" i Makuleras-fältet och slå enter makulerar Du den aktuella adressen (den som visas på skärmen för tillfället).

Sökning i adressregistret kan ske via adressnummer och sökbegrepp. Adresskoden måste alltid anges vid sökning.

Automatisk överföring

Varje natt läggs nya kunder och leverantörer över till adressregistret om detta finns. Ändringar i kund- och leverantörsposter måste dock göras manuellt.

Klassificering

Syftet med klassificeringen är att adMix övriga registers koder skall kunna beskrivas med klartexter. Istället för distrikt 1, visas då också en text, t.ex SKÅNE.

Först visas ett litet fönster som innehåller de valbara alternativen, t.ex Kategori, distrikt, typ etc. Välj ett register genom att klicka på det.

Ett fönster med rubriker visas. Välj typ av klassificering, tex Kategori, Distrikt, Kundtyp, Kundgrupp, Kundkategori, etc.

När Du valt ett register visas en ruta med inslagsfält för nummer. Detta är registrets nyckel. Det utgörs av en siffra, från 1 - 999, beroende på registrets storlek. sedan Text, som den skall visas i frågor och rapporter etc, en kommentar, samt en Makuleringsrubrik. Nyckelfältet (det första) och text är obligatoriskt. Fyll i dessa, och slå enter.

Finns den inslagna nyckeln visas denna.

Genom att då sätta ett "j" i fältet för "makuleras" kan man ta bort densamma.

Vill Du ändra på en befintlig klassificering, väljer Du aktuellt register och anger klassificeringens nummer och slår så visas densamma, och kan ändras. Avsluta med som vanligt.

Registervård Kunder & Adresser

Detta program ger möjlighet att skapa en kund från en adress. Många gånger börjar ju kunden som en adress. Genom att ta fram adressen i detta program (ange adressnummer eller sökbegrepp), och sedan sätta ett "j" för "Aktiverad kund", så skapas en post i kundregistret. Först får Du fylla i ett fönster med kompletterande information, av typ Säljare, Priskod, Leveransvillkor mm. Dessa uppgifter är inte obligatoriska.

Utskrift adresser

Detta program är gjort för utskrift av adresser på löpande bana eller arkvis. Valfritt antal etiketter kan skrivas ut per adress (max 999).

Man kan specificera 1 - 3 etiketter i bredd, och välja på 6 eller 9 raders höjd. Adressnummer är grundsortering, men man kan välja alfabetisk dito.

Vid utskriften anges värden "Från och med" och "Till och med" för olika fält och koder. Ingen angivelse innebär maximalt urval.

För vissa adresser har man kanske inte anget någon person. Då kan man ange en generell mottagare (t.ex Datachefen) för dessa adresser.

I fälten "Utskrift göres om.." kan man även styra utskriften via koder. T.ex att etiketter skall skrivas till alla med ett "A" i 3:je, men inte ett "B" i 5:e position osv.

Utskrift av adresser ur kundregistret endast

Detta program skriver ut en lista med de adresser som aktiverats till kunder med valfri kolumnordning. Anges vid liststart.

Det innehåller också möjlighet till urval via fält och koder.

Rapportgenerator adressregistret

I denna kan man själv skapa rapporter ur adressregistret, men valfria kolumner valfri sortering och valfritt urval. Se dokumentation avseende Rapportgeneratorn som sådan för mer information om detta.

Fråga marknadsanalys

I detta program listat adresserna upp radvis på skärmen. Det är praktiskt när man t.ex skall söka ett telefonnummer.

Sökning sker genom att man anger ett adressnummer, eller del av dito. Sökning kan även ske på alternativt sökbegrepp. Adresskod skall alltid anges.

Brev

Detta program är ett enkelt redigeringsprogram för skapande av små brev som skall skickas ut till adressregistret eller delar av detsamma.

När programmet startas visas ett fönster där man väljer:

Senaste brev - Ger det brev Du arbetade med senast.
Nytt brev - Skapar ett nytt tomt brev.
Almänna brev - Ger Dig en meny med dessa brev.

När Du valt typ, visas en menyruta med följande val:

Editera
Spara
Utskrift
Makulera
Avsluta


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB