Termcap

Beskrivning på terminaltyper som stöds av adMix levereras i ett register.

Namnet på detta register läggs i environment på detta sätt:

TERMCAP=/usr/adMix/bin/termcap; export TERMCAP

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)