Terminal

Med terminal avses en arbetsplats som har en bildskärm eller monitor med ett tangentbord för inmatning. Detta kan också vara en PC där Windows används via terminalemulator eller adMix egna Client/Server-protokoll. I UNIX har varje terminaltyp ett namn. Detta namn placeras i "environment" på följande sätt: TERM=typ; export TERM

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)