År/månad tabell

Denna tabell innehåller index för uppräkning av objektets värde, och behöver normalt inte ändras. När nya index erhålles lägges dessa in i tabel- len.

Genom att dividera det senast erhållna indexet med anskaffningsårets, fås en faktor, genom vilken det nya priset beräknas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)