Antal rapporter

Med antal rapporter avses det antal kopior av rapporten som ska skrivas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)