Bakgrundsrutin

Med bakgrundsrutin avses en rutin som utförs utan att operatören påverkas i sitt arbete.

Bakgrundsrutinen lämnar ett meddelande till operatören om att en rutin startats. På motsva- rande sätt skickas ett meddelande när rutinen avslutats, som även namnger den rutin som just har avslutats.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)