Elektrondatas hemsida

 

 

Dokumentation adMix Tids- och Uppdragsredovisning

Övergripande
Registrering Tider
Tidjournalr
Registrering Utlägg
Utläggsjournal
Fakturaunderlag

Övergripande

adMix Tids- och uppdragsredovisning (TUR) är en komplett systemmodul för att registrera, redovisa, och debitera tider och utlägg i olika former.

TUR kan vidare kopplas till andra adMix moduler, som bokföring, lön, och lager.

Flödeschema

Registervård Anställda

adMix Tids och Uppdragsredovisning är ett komplett system som innehåller mycket automatik, och kopplingar till andra moduler. Flödet i systemet är beskrivet i flödesschema, och de olika delarna i dessa är "klickbara", dvs innehåller hyperlänkar som för Dig till motsvsrande textavsnitt.

Registrering Tider

Registrering av de anställdas tider kan ske genom central registrering, eller genom att de anställda själva registrerar sina tidkort i sin PC. I det senare fallet tillkommer en del hanteringsprogram för inläsning av tidkorten i databasen mm.

Central registrering

De anställdas tidkort registreras i datorn.

Fält som registreras från tidkortets huvud är:

Bokföringsdatum:.050823 Augusti
Bokföringsdatum anger det datum som skall följa med transaktionen till bokföringen, där den kommer att automatkonteras som upparbetat om denna funktion används.

Vecka:
Två positioner för vecka, t.ex 37.

Period: 0508
Anges med ååmm, och syftar på vilken period som avses för tidstransarna. Sida (1-9): 1
Börjar alltid med sidan 1. Tidkortet som helhet med sina detaljrader kan sedan omfatta upp till 9 sidor.

Anställningsnummer:
Man kan hämta fram den anställde genom att ange anställninmgsnummer eller namn.

Timmar: ________
Timkortets totala antal timmar anges här för kontroll och avstämmning.

Efter detta visas en sida med följande rubriker för detaljraderna på tidkortet:

Uppdrag/Ordernr
Uppdragsnummer eller serviceordernummer anges, och enter. Programmet hämtar nu prisstyrande uppgifter och lägger ut dessa i möjligaste mån.

U-litt
Underlittera kan anges om så önskas. Om inte hämtas det i företagsposten angivna grundlitterat.
Timmar
Ange antal timmar för denna rad.

D
D avser "Debiteras", och om det är ett externt uppdrag (se registervård uppdrag) så är grundvärdet ja.

Tt
Timtyp skall vara no/blank, ö1, ö2, rb/r1, rd/r2, där:

no/blank = normal tid
ö1 = övertid 1 (Se registervård företagsuppgifter).
ö2 = övertid 2
rb/r1 =
rd/r2 =

Apris
Apris visar det gällande priset. Om inga regler finns för dess värde kan det anges manuellt.

Längst ner på sidan visas hur mycket man registrerat i timmar för raderna, samt vad man angav på sidan 1.

När man är klar anges detta i fältet Tidkortet klart, med ett "j". Sedan registrerar man nästa tidkort osv.

Korrigeringar i detta läge registreras som plus eller minus mot den trans som skall korrigeras.

Tidjournal

Journalen visar vilka tider som registrerats.

Registrering Utlägg

Utlägg kan vara allt som inte är tid, resekostnader, frakter, fakturor från underleverantörer, uttag från eget lager mm. För enklare redovisning och kontering av dessa har utläggen typats i 10 grundläggande typer, 0-9. Dessa definieras i Registervård: Företagspost, med generell text, och debiteringskod (ja eller nej).

Önskar man fördela redovisningen av utläggen ytterligare kan man för varje utläggstyp specificera 10 kategorier. Se Registervård: Utläggskategorier. Här kan även anges saker som påslagsprocent, och kontering till redovisningen.

Nedan visas bild för registrering av utläggen:Bokföringsdatum:.050915  September   Period: 0509    Sidan klar (j/n): n

 Lagerplats: 1 Eskilstuna

Uppdrag/Order U-litt Sign Typ     Text      Antal  Belopp D På-
             Kat (fri text/artikelnr)            slag

_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
_____________ ______ ____ __ ________________________ _______ _________ _ _____
Först anges Bokföringsdag och period som vid registrering av tider ovan.

Aktiv lagerplats följer operatören, och kan ändras i Lager: Registrering: Ange lagerplats.

På radnivå anges sedan:

Uppdrag/Ordernr
Uppdragsnummer eller serviceordernummer.

U-litt
Underlittera om detta används, eller så hämtas grundvärdet från företagsposten.

Sign

Signaturkod, är numerisk.

Typ/Kat
Utläggstyp 0-9 (Se registervård: företagspost), eller Utläggskategori om dessa används, 00-99, där 00-09 motsvarar en specificering av utläggstyp 0, 10-19 motsvarar en specificering av utläggstypen 1, osv.

Text
Fri text för detta utlägg. Om artikel avses, anges artikelnummer.

Antal

Antal anges här.

Belopp
Beloppet anges här. Radens hela belopp anges.

D
Debiteras eller ej, j eller n. Grundvärdet hämtas från företagsposten, men detta kan ändras vid registreringen.

Påslag
Anges i procent, och slås på vid faktureringen. Om detta finns registrerat för utläggskategorin om sådan används, hämtas påslaget därifrån.

Utläggsjournal

Journalen visar vilka utlägg som registrerats.

Fakturaunderlag

När man registrerat sina tider och utlägg klart kan man ta ut ett fakturaunderlag för de uppdrag som skall faktureras. Programmet ligger under Tids- och uppdragsredovisning: Fakturering.

Programmet sammaställer alla faktureringsbara transaktioner för de inom omfånget angivna uppdragen, med eventuella påslag och avgifter etc., och skriver ut underlaget.

Fakturaunderlagsprogrammet har en serie olika val, utöver underlagets omfång.

Det grundläggande och vanligaste valet är att skapa ett nytt fakturaunderlag. Det innebär att de ofakturerade transaktioner som finns kommer att föreslås fakturerade om de registrerats som faktureringsbara, i ett nytt faktureringsunderlag. Ett eventuellt tidigare (gammalt) underlag kommer ett ersättas (tas bort) av det nya underlaget.

En variant är att fylla på ett redan befintligt fakturaunderlag. Det innebär att ett eventuellt tidigare underlag kompletteras med nytillkommna transaktioner.


>_
 SKAPA nya FU .............: _ gamla ersättes  SKRIV UT FU ...............: _
 FYLL PÅ med nya FU .......: _ gamla berörs ej SKRIV UT endast nya FU ....: _
 ERSÄTT befintliga FU .....: _ gamla ersättes  SKRIV UT endast ändrade FU : _

 Kontraktsfakturering .....: _          Utskriftsordning (U/K/H) ..: U
 Hyresfakturering/slutdatum: _  ______     Utskrift av acontorader etc: _
 Lägsta nettobelopp/FU ....: _____        Endast debet/kredit (D/K) .: _

 ALTERNATIV 1 - Nedanstående omfång (from-tom) definierar rutinens omfattning.
 Avdelning ................: ____        ____
 Handläggare ..............: __________     __________
 Bokningsperiod (ååmm) ....: ____        ____
 Kund .....................: __________     __________
 Uppdrag ..................: _______________   _______________
 ALTERNATIV 2 - Nedanstående uppdrag skall behandlas av rutinen.
_______________ _______________ _______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________ _______________ _______________
_______________ _______________ _______________ _______________ _______________
 Rutinen skapar, fyller på, ersätter samt skriver ut fakturaunderlag i enlighet
 med angivna val och omfång ovan. Underlag utanför angivna omfång berörs inte.
Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB