Elektrondatas hemsida

 

 

Dokumentation adMix Lager


Generellt
Kopplingar
Lagerplatser
Lagervärde
Inventering

.

Bilden

Generellt

Lagermodulen har ligger centralt i systemet och arbetar primärt med artikelregistret. De flesta uppdateringarna i modulen sker normalt genom de kopplade modulernas inverkan. När man t. ex. registrerar en kundorder minskas de berörda artiklarnas disponibilitet med motsvarande antal. Om man å andra sidan beställer något i inköpsmodulen ökas berörda artiklars disponibilitet i motsvarande grad.

När kundordern expedieras räknas det fysiska lagret ner med levererat antal, och när det beställda inlevereras ökar lagret, osv.

Man kan även registrera direkta in och utleveranser utan föregående beställning eller order, och då påverkas dcet fysiska lagret direkt, på samma sätt som det påverkas av en inventering.

Följande tabell visar i korthet de olika sambanden:

LAGERPÅVERKANDE HÄNDELSER
Händelse Modul Disponibelt Fysiskt lager
Beställning Inköp Ökar Oförändrat
Kundorder order Minskar Oförändrat
Inleverans beställning Inköp Minskar Ökar
Utleverans order Fakturering Ökar Minskar
Direkt inleverans Lager Oförändrat Ökar
Direkt utleverans Lager Oförändrat Minskar
Inventering Lager Oförändrat Minskar eller ökar

Kopplingar

Lagermodulens kopplingar sköter sig i stort sett själva, och det behövs inga uppdateringar eller liknande. Undantaget är kopplingen till affärsredovisningen, där det skapas transaktioner i samband med inventering. Dessa transar har en egen verifikationsnummerserie, och läses in till redovisningen på vanligt sätt, via automatiska verifikationer i redovisningens periodmeny.
Det andra undantaget är inventeringen i sig själv, där man kör en uppdatering av lagersaldona efter att inventeringsresultatet getts ok.

Koppling order

I samband med att en kundorder registreras påverkas artiklarnas disponibilitet, men det är först när varorna plockats på lagret som det fysiska lagret påverkas. Plockningen sker oftast från en vid ordertillfället eller senare utskriven plocksedel. Registreringen av denna plockning sker i programmet Order & Fakturering: Registrering: Expeditionsrutin.

Startbild:          Andra sökbegrepp (j)...: _
          Kundnr.................:.__________
          Sökbegrepp.............: ________________________
          Ordernr ...............: ________

Från den erhållna plocksedeln får man kundnummer och ordernummer, vilka man anger i formuläret ovan. Om man endats anger Kundnummer får man upp en lista med kundens alla aktuella ordrar från vilken man kan välja den aktuella.

Startbilden för vald order ser ut som nedan:


Kund/Order................:    100/  22092
                        Utnyttjad kredit.: 38114174.18
                        Kreditgräns......: 99999000.00
Faktura till kund.........:
Leveransadress:  .......: Hans Olle Lundström AB x Hans Olle Lundström AB x
Attention.................: 556610          556610
Adress....................: Postegatan 78 åäö ][\  Postegatan 78 åäö ][\
Postadress................: 400 00 Göteborg     400 00 Göteborg
Station:..................: Lasse station      Lasse station

Betalningsvillkor.........: __1 30 dagar netto
Leveransvillkor...........: __6 Flyg
Leveranssätt..............: __1 Fritt vårt lager
Kundens referens/Order....:             /
Vår referens/Säljare......: la          / 2 Kalle Baron

Orderdatum & Leveranstid..: 050713 / ___528    ( Orderstock )

[r detta avsedd order (j).:>j               135.00
Fullständig leverans (j)..: _

I bildens övre del visas data om kunden, samt leveransadress etc. I denna bild kan man ändra på betalningsvillkor, leveransvillkor, Leveranssätt, samt Leveranstid. Andra ändringar i orderhuvudet måste göras i ordern direkt genom orderregistreringsprogrammet innan man kör Expeditionsrutinen.

Om man fick upp fel order kan man backa genom att svara "n" på fågan "Är detta avsedd order".

Om det skall vara en fullständig leverans sätter man ett "j" i den nedersta raden.
Annars bara ett enter.

Då visas radbilden: a d M i x - O r d e r  &  f a k t u r e r i n g      2 0 0 5 - 0 7 - 1 4
 la     Registrering     Expeditionsrutin    Framtidsvisionen
Snabbval    Arkiv    Post    Unix    Arbetssätt      Hjälp
 Hans Olle Lundström AB x  Eskilstuna
 Pos Artikel                     Antal Levereras Styckpris
 10 100        Snören              1        150.00
 Position..............:.____
 Artikel/Modell........: ________________________/
 Text..................:
 Antal.................: __________
 Leveranstid för rest..: ______
 Kolli/vikt/volym......: _____ _______ _________ ( Kredit: 8114174/ 9999000 )

Genom att kalla ner önskad position i registreringsdelen (Slå Position nummer och enter), kan man ändra på levererat antal.
 Position..............: __10
 Artikel/Modell........: 100_____________________/
 Text..................: Snören
 Antal.................:._________1            ( 827880.87 )
 Leveranstid för rest..: 0528.0
 Kolli/vikt/volym......: _____ _______ _________ ( Kredit: 8114174/ 9999000 )


Här kan man även ange antal kolli, vikt och volym.

Ett enter utan inslag ger fäljande del meny: a d M i x - O r d e r  &  f a k t u r e r i n g      2 0 0 5 - 0 7 - 1 4
 la     Registrering     Expeditionsrutin    Framtidsvisionen
Snabbval    Arkiv    Post    Unix    Arbetssätt      Hjälp
 Hans Olle Lundström AB x  Eskilstuna
 Pos Artikel                     Antal Levereras Styckpris
 10 100        Snören       528     1     2   150.00 Välj rutin....................:>_

 0. Registrering klar         5. Registrering av artikelrad
 1. Full leverans av övriga rader.  6. Lista rader.
 2. Registrering av delleveranser.
 3. Gör om tidigare registrering.
 4. Registrering av text.


På raden som visar levererat antal ser man att kunden beställde 1, men vi levererade 2 st.
När man är klar anger man alltså noll "0", och får då slutbilden: a d M i x - O r d e r  &  f a k t u r e r i n g      2 0 0 5 - 0 7 - 1 4
 la     Registrering     Expeditionsrutin    Framtidsvisionen
Snabbval    Arkiv    Post    Unix    Arbetssätt      Hjälp

Kundnr.................:      100 Hans Olle Lundström AB x
Ordernr................:     22092
Ordervärde.............:     135.00
Fakturerat värde.......:     135.00 +      135.00 =      270.00
Faktura klar (j/n).....:>_

Kolli/vikt/volym.......: _____3 _____4.00 __5.000
Leveranssätt...........: __1 Fritt vårt lager
Standardtext...........: ___
Faktura/leveransdatum..: 050714 050714

Fraktdebitering........: _________ _____%
Försäkring.............: _________ _____%
Expeditionsavgift......: _________
Emballage..............: _________
Hämtrabatt.............: _________ _____%
Ordervärdesrabatt......: _________ _____%
Momssats (0-6).........: 1 25.000%
Samfaktura (j).........: J
Provision kr/till kund.: __________ / __________


I slutbilden kan en serie kompletterande inslag göras. När man är klar anger man ett "j" för Faktura klar. I samband med detta har också lagret uppdaterats.

Utskrifter från Expeditionsrutinen

Genom att ange en skrivare i programbeskrivningen (Systemadministratör) för Expeditionsrutinen får man en följesedel utskriven för varje expedition.
Genom att i Order & Fakturering: Registervård: Företagsuppgifter: Fraktsedel och adresslapp sätta "j" för detta, får man även utskrivet en fraktsedel samt kollietiketter.
Kör man med lagerplatshantering kan man styra dessa utskrifter per lagerplats genom programmet Registervård: Artiklar: Lagerplatser: Utmatning/lagerplats: Denna rutin anger, per lagerplats, var utskrifter av olika dokument ska ske.


Från lagerplats.....:._1
                   Följesedel
     Nr Namn           Plocksedel Fraktsedel Etiketter
     1 Eskilstuna        __________ __________ __________
     2 Gbg           __________ __________ __________Man anger då respektive skrivarkö i fälten ovan.

Koppling order

På motsvarande sätt sker vid inleverans av varor med anledning av en tidigare lagd inköpsorder. Startbild:


     Leverantörsnr.....:>____________
     Sökbegrepp........: ______________________________
     Beställningsnr....: ________


Med det anlända godsets följesedel som grund kan vi göra en inleverans till systemet.
Registreringen följer i stort samma gång som för utleverans av order enligt ovan.

Lagerplatser

adMix lager kan utökas med lagerplatshantering. Det innebär att man skapar möjlighet att redovisa lagret på flera fysiska lagerplatser, t.ex i Göteborg, Malmö och Stockholm. Detta sker genom att ett lagerplatsregister skapas, med en första lagerplats, 01, dit det befintliga lagret flyttas automatiskt i samband med initieringen.

För att uppdatera övriga lagerplatsers saldon får man göra interna leveranser mellan lagerplatserna. Se Lager: Registrering: Interna leveranser:


     Artikelnr..........:>________________________
     Från lagerplatsnr..: __
     Till lagerplatsnr..: __
     Antal..............: __________
     Märke..............: ________________________________________

 1 Eskilstuna       2 Gbg

Med programmet ovan kan man alltså flytta varor mellan lagerplstserna 1 och 3. Fältet märke skrivs ut på den interna följesedel som skapas om man anger en skrivare för detta program i Systemadministratör: Programbeskrivning.

I samband med att man inför lagerplatser i systemet inför man en extra dimension. Det innebär att alla transaktioner måste hänföras till en viss lagerplats. Detta kan ske på olika nivåer.

Lagerplats anges manuellt

Genom att inte specificera lagerplats för operatören, får man ange aktuell lagerplats för varje lagerpåverkande transaktion. De aktuella lagerplatserna visas i ett fönster varifrån man får välja.

Man kan också ange Aktiv lagerplats i lagermodulens registreringsmeny. Den aktiva platsen gäller då tills dess att annat anges:        ..................................................      
        . Operatör.........: la             .      
        . Aktiv lagerplats.:._1 Eskilstuna        .      
        ..................................................
               

Lagerplats per operatör

Genom att ange en lagerplats i operatörsregistret talar man om för systemet att denna operatör alltid agerar från den lagerplatsen.

Lagerplsts per kund

Om lagerplats angivits på registervård kunder sidan 2, gäller den för kunden, och överstyr aktiv lagerplats eller dito angiven i operatörsregistret.

Ny artikel

Om man lägger upp en ny artkel efter att lagerplatsregistret är skapat, måste man skapa plats för den nya artikeln genom att köra programmet Registervård: Artiklar: Lagerplatser: Nyuppläggning:     Programmet lägger in de artiklar, som inkluderas
     inom angivna intervall, i aktuell lagerplats.

     Lagerplatsnr........................:.__
     Lagerplatsnamn......................: ________________________


               Fr.o.m.         T.o.m.
Artikelnr...........:    ________________________ ________________________
Huvudartikelgrupp...:    ______          ______
Artikelgrupp........:    ____           ____

Ange värden eller avsluta programmet


Borttagning av lagerplatsen ovan kan göras genom att ge svar till följande:
     Lagerplats ovan ska avslutas (j )...: _
     Artiklar flyttas till lagerplatsnr..: __
     (Observera, att omfångsbegränsningen ovan inte gäller vid borttagning)


Lagervärde

Lagervärde beräknas enligt följande principer:
1. Nu gällande Kalkylpris, Inpris SEK eller valfritt utpris * antal.
2. FIFO
Se Lager: Rapporter: Lagervärde.

Inventering

Inventeringen görs i flera steg:
1. Skriv först ut listan Lager: Rapporter: Inventeringsanmodan:


 adMix Lager         Rapporter       Inventeringsanmodan             2005-07-13 17:13 Sida  1

                                              la    Framtidsvisionen

 Utskriftsintervall        Fr.o.m:    Min.        T.o.m:    Max.


 Inventeringsdatum ..........  inventerat av ....................     Eskilstuna

 Lagerplats Hyllnr  Artikel         Benämning        Enhet Grupp  A n t a l  Kommentar


  1         011017          ab ab               1  .............

  1         011018          bas ba               1  .............

  1         021001          joppi               1  .............

2. Fyll i inventerat antal.
3. Registrera antal. Undvik rutinen med arbetsregister. Välj "n" på att skapa, samt "n" på att använda. Registrera inventerat antal. Om Man vill återkomma senare med ett justerat antyal slår man bara in artikeln igen, och det nya justerade antalet.
4. Skriv ut Differanslista (Lager: Inventering: Differanslista).
Per artikel eller per lagerplats. Återgå till registreringen om det skulle behövas. När det hela stämmer, gå till nästa punkt.
Kontrollera differanserna mof noterat, inventerat, samt mot registrerat antal.
5. Uppdatering.
Programmets startbild visas nedan:     Denna rutin uppdaterar artikelns och/eller lagerplatsens,
     inventeringsuppgifter. Redovisningen uppdateras
     med inventeringsdifferens.

     Inventeringsdifferens bör skrivas ut innan denna rutin körs för
     att eventuella felaktigheter ska upptäckas. Om så är
     fallet bör korrigering göras innan denna rutin startas igen.

     Ska denna rutin fortsätta (j)?>_


6. Utskrift av journal.
Dett är det sista steget. Den skapade verifikationen kommer att gå in i bokföringen när rutinen generell uppdatering körts där.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB