Dokumentation adMix Redovisning

Konteringsbegrepp

Detta är en lista över konteringsbegrepp i adMix. Den innehåller både de fasta, samt frivilligt ditlagda exempel. Den är dock inte nödvändigtvis komplett.
Modul: F - Fakturering Faktureringsdelen av modulkopplingarna betjänar både fakturering av varor (OFL), och Tids- och uppdragsredovisning (TUR). Se nedan för detaljer.

NAMN I PRG.. TEXT.................   		OFL  	TUR  
------------------------------------------------------------------
ARVODE FAKT Fakturerat arvode		 		ja	      
ARVODE FÖRSK Fakturerat förskott  			ja   
ARVODE INT  Ej debiterbart arvode 			ja   
ARVODE INTD Interndebitering in    			ja
ARVODE INTK Interndebitering ut			ja   
ARVODE OFAKT Ofakturerat arvode 			ja   
ARVODE V/F  Vinst/förlust arvode 			ja       
EMBALLAGE  Emballagekostnad			ja  
EXPEDITION  Expeditionsavgift 			ja
FAKTURERAT  Fakturerat belopp			ja
FRAKT    Fraktkostnad        	ja    
FÖRSÄKRING  Försäkring         	ja   
HÄMTRABATT  Hämtrabatt				ja
INDEXHÖJNING Indexhöjning			ja
INKÖPSKOSTN Inköpskostnad       	ja    
INLÅNING   Inlånad personal      		ja    
KALKYLKOSTN Kalkylkostnad       	ja   
KONTANT   Kontantförsäljning     	ja   
KONTANTMOMS1 Kontant moms 1       	ja  
KONTANTMOMS2 Kontant moms 2       	ja  
KONTANTMOMS3 Kontant moms 3       	 
KONTANTMOMS4 Kontant moms 4       	ja 
KONTANTMOMS5 Kontant moms 5       	ja
KONTANTMOMS6 Kontant moms 6       	ja 
KONTANTRABATTRabatt från kontantförsäljning. 	ja  
KONTANTÖUTJ Kontant öresutjämning  		ja     
KONTRAKT   Kontraktsfaktura TUR       		ja
MOMS 1    Moms 1 				ja             	
MOMS 2    Moms 2             	ja
MOMS 3    Moms 3            	ja
MOMS 4    Moms 4            	ja
MOMS 5    Moms 5           	ja
MOMS 6    Moms 6           	ja
ORDERRABATT Kund/Orderrabatt			ja
ORDVRDRABATT Ordervärdesrabatt			ja
PÅSLAG    Påslag				ja
REKLAMSKATT Reklamskatt			ja
RÄNTA    Fakturerad ränta         	ja
TEKNISKSKATT Teknisk skatt			ja	
UTG.MOMS 1  Momsbelopp 1  				ja        
UTG.MOMS 2  Momsbelopp 2         		ja
UTG.MOMS 3  Momsbelopp 3         		ja
UTG.MOMS 4  Momsbelopp 4        		ja
UTG.MOMS 5  Momsbelopp 5        		ja
UTG.MOMS 6  Momsbelopp 6       			ja
UTHYRNING  Uthyrning        			ja
UTLÄGG    Fakturerat material 			ja  
UTLÄGG FAKT Fakturerade utlägg  			ja 
UTLÄGG INT  Ej debiterbara utlägg			ja 
UTLÄGG KOSTN Kostnadsfört material			ja
UTLÄGG OFAKT Ofakturerade utlägg         	ja
UTLÄGG V/F  Vinst/förlust utlägg        	ja
VARUVÄRDE  Varuvärde				ja
ÖRESUTJÄMN  Öresutjämning 			ja	ja 
ÅTERSTOD VV Försäljning  			ja
Modul: I - LAGER
NAMN I PRG.. TEXT.................   		
------------------------------------------------------------------
INVENTERING Inventeringsdifferens  

Modul: K - KUNDRESKONTRA
NAMN I PRG.. TEXT................. 		KOMMENTAR  		
------------------------------------------------------------------
AVGIFTER   Inbetalningsavgifter       
KASSARABATT Kassarabatt           
TILLGODO IN Förskottsinbetalning      
TILLGODO UT Använt förskott        
bank     Bankgiroinbetalning      	
check    Checkinbetalning       
kontant   Kontant inbetalning     
kredit    Kreditering        
kvittning  Kvittning         
post     Postgiroinbetalning   		Betalningssätt kan
						skapas på egen hand
						NAMN i gemener.

AVGIFT 0   Avgift bankgiroutbetalning    
AVGIFT 1   Avgift postgiroutbetalning    
AVGIFT 2   Avgift checkutbetalning     
AVGIFT 3   Avgift kassautbetalning    
AVGIFT 4   Avgift utbetalningssätt 4   
AVGIFT 5   Avgift utbetalningssätt 5  
AVGIFT 6   Avgift utbetalningssätt 6  
AVGIFT 7   Avgift utbetalningssätt 7 
AVGIFT 8   Avgift utbetalningssätt 8 
AVGIFT 9   Avgift utbetalningssätt 9     
AVGIFTER   Avgift utbetalning (grundvärde)  
AVRUNDNING  Öresutjämning 
Modul: L - LEVERANTÖRSRESKONTRA
NAMN I PRG.. TEXT.................   		
------------------------------------------------------------------          
BANKGIRO   Utbetalning via bank       
CHECK    Utbetalning via check      
EMBALLAGE  Emballageavgifter       
EXPEDITION  Expeditionsavgifter      
FRAKT    Fraktavgifter        
FÖRSÄKRING  Försäkringsavgifter     
ING.MOMS   Ingående moms       
ING.MOMS 2  Ingående moms kod 2    
ING.MOMS 3  Ingående moms kod 3   
ING.MOMS 4  Ingående moms kod 4   
ING.MOMS 5  Ingående moms kod 5  
ING.MOMS 6  Ingående moms kod 6  
ING.MOMS EU Tilläggsmoms EU   
INTERIMT   Prel kontering LRK 
KASSA    Utbetalning via kassa      
KASSARABATT Lämnad kassarabatt       
KURSFÖRLUST Kursförluster         
KURSVINST  Kursvinster          
LAGER    Inköp lager         
OUTR.INKÖP  Outredda inköp       
POSTGIRO   Utbetalning via post    
PRISDIFF1  Differenser Best-LRK   
ÖVRIG UTBET. Övrig utbetalning

Modul: Ö - LÖN
NAMN I PRG.. TEXT.................	KOMMENTAR   		
------------------------------------------------------------------ 
					Varje löneart har en egen
					kontering som läggs upp med
					lönearterns nummer som NAMN
					i Modulkopplingstabellen. 
					Dessa skapas på egen hand vid
					behov. För varje ny löneart
					lägger man alltså även upp
					en ny modulkoppling här.   
100     Månadslön        
105     Månadslön 1      
150     Timlön        
155     Timlön 1       
160     Tidlönetillägg   
170     Ackord       
175     Ackordsförskott  
180     Timtid ackord  
190     Justering månadslön      
191     Justering timlön       
195     Retroaktiv månadslön       
196     Retroaktiv timlön        
200     Övertid            
205     Övertid            
206     Övertid           
207     Övertid           
208     Övertid          
210     Övertid          
215     Övertid         
216     Övertid         
219     Utbetald pension    
220     Mertid        
225     Restid        
230     Restid       
231     Restid       
235     OB-tillägg    
240     OB-tillägg    
245     OB-tillägg   
250     Engångsbelopp 
255     Ackord              
260     Bilförmån            
265     Bilersättning         
269     Provision           
270     Övrigt tillägg        
273     Semesteravdrag       
274     Semesterdagar       
275     Semestertillägg      
280     Semesteruttag      
285     Semesteruttag      
290     Semesteruttag     
295     Sluters. semester   
296     Korrigering bet. sem 
300     Sjuktillägg     
330     Traktamente korttid
400     Sjukdom 90 %          
402     Sjukdom            
405     Sjukdom 45 %         
410     Sjukdom 100 %        
415     Sjukdom 50 %        
420     Sjukdom          
421     Sjukdom         
422     Semestergr. sjuktid   
423     Semesterlön      
424     Sjukavdrag karens   
425     Föräldraledighet föds
430     Föräldraledighet        
435     Föräldraledighet       
440     Föräldraledighet       
445     Föräldraledighet      
450     Tjänstledighet       
455     Tjänstledighet      
460     Matkuponger       
600     Traktamenten endag   
605     Traktamenten endag   
610     Traktamenten korttid 
615     Traktamenten korttid 
620     Traktamenten utland       
625     Traktamenten långtid       
630     Traktamenten utrikes      
635     Bilersättning         
640     Bilersättning         
642     Bilersättning förmånsbil   
643     Bilersättning förmånsbil skattefr 
645     Fast bilersättning        
650     Reseräkningar          
655     Utlägg             
660     Tvättpengar          
700     Reseförskott         
705     Löneförskott         
710     Matkuponger         
715     Lån            
720     Försäkring        
725     Konstförening      
730     Införsel        
735     Fackföreningsavgift  
736     Fackföreningavgfit  
750     Inarbetad tid    
751     Uttag inarbetad tid 
757     Kontrollavgift           
758     Medlemsavgift           
759     Kontrollavgift          
760     Medlemsavgift          
800     Preliminär skatt        
805     Prel.skatt engångsb.     
810     Frivillig skatt       
815     Kvarskatt          
970     Kompledighet        
972     Kompledighet       
988     Semesteravdrag      
989     Semesteravdrag tjm   
990     Semesteravdrag     
A-AVGIFT   Arbetsgivaravgift   
A-AVGIFT SEM A-avgift sem.skuld  
KOMPLEDIGHET Skuld kompledighet 
SEMESTER   Semesterlöneskuld        

Hemsida Denna sida senast ändrad 980525
Copyright © 2015 Elektrondata AB
Linux!