Namn på bildregister

Med namn avses det registernamn som övriga ovan- stående rutiner använder.

Namn på ett eventuellt redan existerande registerdisk ändras inte.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)